prazdny obrazek
Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek

Tradiční jarní semináře budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod a to od A do Z - od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod, včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Semináře se uskuteční v 9 českých městech (viz níže). 

 

Čas a místa konání:

 

  • 28.01.2014 – 9:00-14:00 – Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava  
  • 30.01.2014 – 9:00-14:00 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha
  • 04.02.2014 – 9:00-14:00 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
  • 06.02.2014 – 9:00-14:00 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00
  • 12.02.2014 – 9:00-14:00 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
  • 13.02.2014 – 9:00-14:00 – Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín  
  • 18.02.2014 – 9:00-13:00 – Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
  • 20.02.2014 – 9:00-14:00 – České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice   

 

Témata:

 

High tech - dopolední část

 

Domovní vegetační ČOV - Ing. Michal Kriška, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
Stabilizační nádrže jako terciální stupeň čištění - Ing. Eva Mlejnská (VÚV TGM, v.v.i.)

(základy, novinky a chyby při realizaci)

 

Anotace: V poslední době se řešení s využitím vegetačních čistíren stává moderní i z pohledu nízkých nároků na energii. Stále se však vyskytují školácké chyby při realizaci tím, že se porušují základní zákonitosti, tím, že se přecení schopnosti těchto technologií a že nejsou přizpůsobeny další podmínky pro použití těchto technologií. Přednáška se zabývá základy navrhování, vhodností použití a zkušenostmi z praxe.

 

Membránové ČOV - Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.), Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.)

(řešení malých i velkých ČOV pomocí MBR – nové ČOV i intenzifikace)

 

Anotace: Membránové technologie si už našly své místo, jsou realizovány první větší ČOV v tisících ekvivalentních obyvatel a přibývá zkušeností s ČOV od nejmenších po největší. Všeobecné povědomí však zatím stále není dostatečné a tak reakce investorů i vodoprávních úřadů jsou různorodé. Příspěvek si klade za cíl popsat technologii, ale hlavně seznámit posluchače s realizacemi a možnostmi výhodného použití všech velikostí.

 

Vize v ČOV, nové trendy a technologie (léky, drogy, chemie) - Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

(nové trendy – anaerobní membránové procesy, deamonifikace, odstraňování mikropolutantů)


Anotace: V poslední době se ve světě objevují (a již i realizují) úplně nové technologie vycházející z úplně nového pohledu na čištění odpadních vod. Jednak tyto technologie respektují více energetické poměry (ČOV by neměla spotřebovávat, ale produkovat energii) – použití anaerobních membrán, deamonifikace a jednak se zabývají odstraněním dalších, dosud nesledovaných a přitom z hlediska zdraví významných látek, z odpadních vod. V rámci přednášky budou představeny novinky z konference WEFTEC 2013 v Chicagu.

 

NEWS- recyklace energie, vody a nutrientů – odpolední část

 

Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů - Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

(postup stanovení emisních limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových)

 

Anotace: Pracovníci vodoprávních úřadů, ale i projektanti se často s touto problematikou setkávají a neví jak postupovat, cílem příspěvku je osvětlení, jak se má prakticky postupovat.

 

Dešťové vody, šedé vody a využití tepla - Ing. Adam Bartoník, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

(nejnovější informace a návaznosti – viz projekt AQUALOOP)


Anotace: ASIO ukončilo vývoj první generace zařízení na využití šedých a srážkových vod. K dispozici je tak celá řada unikátních zařízení a zkušeností s jejich provozem a navrhováním. Úplnou novinkou je pak celá řada technologií pro využití tepla z odpadních vod.

 

Zápach - úvod do problematiky - Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)
(úvod do problematiky, poznávání zápachu)

 

Anotace: Zápach je tématem, se kterým se často při čištění odpadních vod setkáváme a je při dobré si uvědomit jak zápach vzniká, jak ho hodnotíme a jak je možné se s ním vypořádat. Existuje celá řada postupů jak na zjištění, tak i pak na eliminaci zápachu a tyto budou spolu se základními znalostmi prezentovány.

 

Povodňové plány - úvod do problematiky - Mgr. Ondřej Kinc (ENVIPARTNER, s.r.o.)

 

Anotace: Problematika zpracování povodňových plánů se vlivem stále častějších a extrémnějších srážkových úhrnů dostává po letech útlumu opět do popředí. Zástupci obcí i měst, pracovníci vodoprávních úřadů, majitelé nemovitostí a průmyslových objektů a také složky IZS se při koordinaci svých činností často potýkají s tragickým povědomím o této problematice. Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače se základní terminologií a také s možnostmi řešení tohoto problému.

 

Účastnický poplatek Vložné 600,-Kč/os. vč. DPH.
- členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky
- členové CKAIT, CKA - 50% z ceny vložného
- státní a veřejná správa má vstup zdarma (poplatek 300,- Kč pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci) - zaslání sborníku 300,-Kč (+ poštovné)

 

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celožovotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod
- programu celožovotního vzdělávání ČKA - 2 body
- vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular. Pozvánku ke stažení/tisku najdete zde. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

zpět
21.01.2014,