Dotace OPŽP 2014 - 2020 z pohledu povodňové ochrany

Příspěvek seznamuje potenciální žadatele z řad měst, obcí, sdružení obcí či mikroregionů s novým Operačním programem Životní prostředí 2014 - 2020 z hlediska povodňové ochrany.

 

Operační program Životní prostředí pro období 2014 - 2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007 - 2013 a využívá zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory oblastí ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu. 

 

Z hlediska povodňové ochrany je klíčová Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 

V rámci této prioritní osy bude možné získat dotace na následující typy projektů:

  • výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizace,
  • výstavba, obnova a intenzifikace čistíren odpadních vod,
  • zprůtočnění koryt vodních toků a přilehlých niv v intravilánu obcí, výstavba ochranných prvků (hrází, zábran) a realizace povodňových parků,
  • výstavba poldrů a retenčních nádrží,
  • obnova a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně,
  • zpracování digitálních povodňových plánů,
  • budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni,
  • analýza odtokových poměrů,
  • stabilizace a sanace svahových nestabilit.

 

Dle Plánu výzev pro rok 2015 se počítá s první výzvou již v březnu tohotu roku, proto pokud máte zájem o některý z výše uvedených typů projektu či pouze potřebujete konzultovat váš záměr, naváhejte se na nás obrátit.

 

Stručný souhrn Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a náměty na možné projekty podává dokument níže.

zpět
02.03.2018, Ond