Krizové řízení Zlínského kraje

Stránky Zlínského kraje, které se věnují krizovému řízení při mimořádných, životy či majetek ohrožujících situacích. Především tedy plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací.

 

Krizové řízení má na krajském úřadě na starosti oddělení pro zvláštní úkoly. Oddělení plní úkoly státní správy v přenesené působnosti kraje na úseku:

  • krizového řízení a havarijního plánování,
  • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích,
  • v oblasti branné politiky státu.

Z hlediska činnosti úřadu má oddělení v gesci i ochranu utajovaných informací a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona o válečných hrobech a pietích místech.

 

Dalším důležitým orgánem kraje pro krizové řízení je bezpečnostní rada kraje. Jejím předsedou je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada projednává úkoly k zabezpečení krizové připravenosti a zpravidla se schází dvakrát do roka, v případě potřeby i častěji. Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.

 

Více informací o krizovém řízení ve Zlínském kraji se dozvíte zde.

zpět
07.08.2014,