Protipovodňová opatření přírodě blízkým způsobem

Oblast toku Bečvy byla odedávna spojována s povodněmi. Po roce 1997 se zintenzivnily požadavky na řešení povodňových situací a zlepšení odtokových poměrů v území povodí Bečvy. 

 

Povodňovými situacemi na Bečvě se po roce 1997 začaly zabývat nejen státní organizace, ale také další organizace zaměřující se na přírodě blízká protipovodňová opatření. Jednou z takových organizací je také Unie pro řeku Moravu.  

 

Unie pro řeku Moravu je dobrovolné neziskové nevládní sdružení sloužící k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochranyživotního prostředí. Unie byla založena v roce 1993. Jedním z cílů Unie je také pomoc s environmentální výchovou dětí i dospělých. K podpoře uvedených cílů sdružují občany a nevládní organizace. Motto Unie zní: "Řeky pro život".

 

K realizaci povodňových opatření lze využít přirozeného potenciálu krajiny a protipovodňová opatření mohou být v souladu s přírodou. To se snaží ukázat na příkladu studie "Bečva pro život".


Zabývá se především problémy klíčových úseků řeky Bečvy, které vedly Pöyry Environment a.s. (dále jen „Pöyry") a Povodí Moravy, s.p. (dále jen „Povodí Moravy") k rozhodnutí stavět poldr Teplice. Jedná se o úseky Bečvy v Přerově, Lipníku nad Bečvou a v Hranicích.

 

Cílem studie je podání koncepčního návrhu přírodě blízké protipovodňové ochrany sídel v Pobečví, která:

  • je technicky reálná a funkčně bezpečná, 
  • je investičně i provozně levnější (ve srovnání s návrhy dle jiných studií)
  • je snadněji financovatelná (po etapách – funkčních celcích),
  • nezahrnuje stavbu poldru Teplice
  • a vytváří podmínky pro spontánní revitalizaci řeky Bečvy a s tím související částečnou obnovu říčního kontinua a říční krajiny.

 

Celou studii, stejně jako další projekty Unie pro řeku Moravu naleznete zde

 

Zdroj: http://www.uprm.cz/data/docs/becva/becva_studie.pdf

 

zpět
19.01.2015,