Publikace Když nastanou deště

Patříte k lidem, kteří mají pocit, že tématika povodní je jen pro odborníky, že nikdy nemáte šanci pochopit složitosti, které obsahuje? Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s odborníky vytvořila publikaci, která se snaží o přiblížení témat souvisejícími s povodní srozumitelným způsobem.

 

Unie pro řeku Moravu je dobrovolné neziskové nevládní sdružení sloužící k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí. Unie byla založena v roce 1993. Jedním z cílů Unie je také pomoc s environmentální výchovou dětí i dospělých. K podpoře uvedených cílů sdružují občany a nevládní organizace. Motto Unie zní: "Řeky pro život".

 

V roce 1999 se Ing. Helena Králová, CSc. a ing. Kamila Florová roozhodly vyvtořit publikaci, která ani po 12 letech její existence neztrácí na aktuálnosti. Autorky se na příkladu povodí Moravy pokusily objasnit příčiny a zákonitosti, které jsou s povodněmi spojené, možnosti, jak povodním a škodám jimi způsobeným co nejlépe předcházet, jak se při povodních chovat a jaké z nich vyvodit poučení. 

 

Autorky nejdříve čtenáře seznamují se základními pojmy jako je řeka, povodí, meandr, popisují management povodí, přehradní nádrže a termíny s nimi spojené. Následně se zaměřují na povodňovou problematiku. Zde vycházejí především z tendence snažit se naučit žít v soužití s přírodou a co nejvíce využívat přírodě blízká protipovodňová opatření. 

 

Ačkoliv od roku 1999 došlo k rozvoji moderních technologií využívajících se k predikci povodňových rizik, ke změně systému předpovědí, základní fakta o povodních zůstávají stále stejná a proto lze tuto publikaci stále využít pro prvotní vytvoření si obrazu o říční krajině a povodních. K tomu má laické veřejnosti pomoci také povodňový slovníček, který je součástí publikace a vysvětluje několik nejzákladnějších pojmů jako N-letost vody, záplavové území apod.

 

Publikace je k dispozici na stránkách Unie pro řeku Moravu, otevřít publikaci můžete zde.

 

Zdroj: http://www.uprm.cz

zpět
05.02.2016,