prazdny obrazek
Správa toků a ochrana přírody: hledání shody

Technická opatření vs. přírodě blízká opatření. Dva přístupy, které často rozdělovaly odbornou veřejnost. Nespolupráce mezi těmito skupinami často vedla k pozastavení jakéhokoli rozvoje a realizace povodňových opatření. Koalice pro řeky ve spolupráci s Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádají diskuzní seminář, jehož cílem by měla být nalezení společných témat a řešení mezi oběma "protistranami". 

Účelem semináře je podpořit dialog mezi oběmi jmenovanými skupinami nad konkrétními otázkami. Chceme umožnit jejich vzájemné poznání, definovat problémy a jejich příčiny, nalézt společné, ale i rozdílné postoje. Cílem semináře je hledání odpovědí, za úspěch ovšem můžeme považovat i korektní definici otázek pro následné řešení.

 

Seminář je rozdělen do následujících tématických okruhů:

1. Ekologický orientovaná správa vodních toků a zkušenosti se správou toků ve zvláště chráněných územích. 

2. Říční krajina a povodně, využití přírodě blízkých protipovodňových opatření.

3. Obnova říční morfologie a samovolná revitalizace.

4. Morfologické prvky, jejich tvorba a bilance 

 

Seminář poskytuje jedinečnou příležitost diskuzního fóra, kde se můžete již nyní vyjadřovat k tématickým okruhům, navrhovat otázky a ovlivnit tak náplň celého semináře!

Termín: 8. 12. 2011, 9 - 17 hod.

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice

Účastnický poplatek: 100 Kč (200 Kč na místě), studenti zdarma

 

Více informací a přihlášku naleznete zde


zpět
03.09.2015,