prazdny obrazek
Vodní díla - praxe a výhled

Účelem semináře je provést účastníky změnami v pojetí vodních děl, kterými tyto stavby prošly v minulých letech, jakož i těmi, které pro ně byly nachystány k 1. 1. 2014. Přednášející se budou věnovat nejen veřejnoprávní, ale i soukromoprávní úpravě, která se vodních děl aktuálně dotýká. 

 

Budou se soustředit na nový občanský zákoník, jeho nové instituty (včetně např. práva stavby nebo služebnosti inženýrské sítě) a jeho dopadům na vodní díla. Pozornost bude věnována také novele zákona o vodovodech a kanalizacích, ohlasům praxe ohledně aplikace tzv. velké novely stavebního zákona účinné od 1. 1. 2013 a novelám prováděcích právních předpisů (nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a č. 416/2010 Sb.) připravovaným v rámci tzv. ekoauditu. 

 

Brno, pondělí 24. března 2014
Moravská zemská knihovna

Mimo vodovodů a kanalizací se zvláště zaměří i na další vybrané druhy vodních děl, zejména na čistírny odpadních vod nebo rybníky, a poukáží na problematická místa, která se mohou objevit při jejich realizaci a užívání v důsledku aplikace výše uvedených právních předpisů.
Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků.

Seminář je určen pro:

 • vlastníky a provozovatele vodních děl 
 • vodoprávní úřady 
 • vodohospodáře 
 • pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod 
 • pracovníky v investiční výstavbě 
 • podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí 
 • dotčené orgány státní správy

Program:

8:30-9:30 registrace účastníků

 

9:30-10:30

 • úvod 
 • základní vymezení vodních děl vodním zákonem 

 

10:30-12:30

 • vodní díla jako součást pozemku – nový občanský zákoník a přechod na nový režim po 1. 1. 2014 
 • nová úprava vodovodů a kanalizací 
 • realizace a užívání vodních děl – veřejnoprávní aspekty 

 

12:30-13:30 přestávka na oběd


13:30-15:15

 • realizace a užívání vodních děl – soukromoprávní aspekty, zejména právo stavby a služebnost inženýrské sítě 
 • vybraná vodní díla a problematické oblasti s nimi spojené – zejména čistírny opadních vod a rybníky 
 • připravované ekoauditové novely a změny dotýkající se vodních děl 
 • diskuze 

 

15:30 ukončení seminář

 

Podrobné informace naleznete na webu akce.

zpět
23.01.2014,