Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe

Kanál D-O-L je návrh projektu, který je laické veřejnosti téměř neznámý, ovšem mezi odborníky přináší ostrou diskuzi a jeho případná realizace vyvolává mnohé pochyby a otázky. Jedná se o velmi rozsáhlý projekt, který v případě realizace zásáhne do života všech obyvatel ČR (vysoké náklady hrazené částečně ze státního rozpočtu, ovlivnění života obyvatel v blízkosti toků, změny protipovodňové ochrany), proto bychom o něm měli mít alespoň základní povědomí.

 

Psal se rok 1700, když Lothar Vogemont sepsal traktát „Pojednání o užitečnosti, možnosti a způsobu spojení Dunaje, Odry a Labe plavebním kanálem“ a tak poprvé vznikla myšlenka propojení těchto 3 povodí. Na ni navazovaly návrhy na propojení Dunaje a Odry. Roku 1900 byla oprášena myšlenka spojení Dunaje, Odry a Labe kanálem, s návrhem přišla Obchodní a živnostenská komora v Praze. Během následujících 20 let byly realizovány menší stavby, které se měly stát součástí projektu (zdymadla v Lobkovicích, Kolíně, Poděbradech, přehrada Bystřička apod.). Realizaci negativně ovlivnily světové války, po 2. světové válce byla vytvořena studie, kterou se potvrdilo, že stále je zájem a podmínky pro výstavbu tohoto projektu. Ovšem s politickými změnami a příchodem socialistického režimu byl projekt označen jako nežádoucí a byl zrušen. K posunu došlo v roce 1968, kdy byl vytvořen návrh „Průplavní spojení Dunaj–Odra–Labe – generální řešení 1968“. Ačkoli projekt v minulosti neměl u nás přílišnou podporu, v Evropě se počítalo s vytvořením jednotné sítě evropských vodních cest. Současně byl výslovně zmíněn také v přístupových smlouvám k EU a v Evropské dohodě o hlavních vnitrozemských vodních cestách evropského významu (AGN)  jako chybějící úsek evropského propojení.

 

V současnosti je na území uvažované trasy vodní cesty stavební uzávěra. Evropská rada ve své rezoluci 1473 (2005) vyzvala Česko, Rakousko, Slovensko a Polsko, aby urychlily zpracování studie proveditelnosti projektu Dunaj-Odra-Labe a zintenzivnily související politická jednání. Vláda ČR 19. ledna 2011 prodloužila stavební uzávěru trasy vodního koridoru D-O-L.

 

V lednu 2011 Vláda ČR schválila návrh Ministerstva dopravy, který se týká prověřování potřebnosti průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe. Usnesení Vlády ČR č. 49/2011 ukládá ministru dopravy pokračovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí v prověřování potřebnosti průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe a v projednání koridoru tohoto průplavního spojení s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN) (přístupová smlouva a Transevropská dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 2013 informaci o výsledcích tohoto prověření.

 

Navrhované etapy výstavby kanalá Dunaj - Odra - Labe:

1. etapa zahrnuje napojení jižní Moravy na Dunaj vodní cestou a splavnění Odry do Ostravy.

2. etapa je propojení Hodonína a Přerova. Zde by bylo využito převážně úprav, jež byly provedeny při stavbě Baťova kanálu.

3. etapa propojení Přerova a Ostravy.

4. etapa propojení Přerova, Olomouce a Pardubic.

 

Středobodem celého průplavu by se mělo stát město Přerov, u kterého se budou křížit trasy vodního koridoru D-O-L.

 

V současné době se opět otevírá diskuze o tomto projektu a "ke slovu" se hlásí také neziskové organizace, ochranáři přírody a další instituce, které odmítají výstavbu kanálu, např. stanovisko Koalice za život řek Dunaje, Odry a Labe - viz zde.

 

Pro více informací o vodním koridoru můžete navštívit oficiální stránky projektu zde, o vodohospodářském využití kanálu čtěte zde.

 

Zdroj: http://www.d-o-l.cz

 

 

 

 

zpět
19.01.2015,