Charakteristika zájmového území

Městys Ostrovačice se nachází v Jihomoravském kraji v SO ORP Rosice. Krajina v okolí Ostrovačic je kopcovitá, městys sám však leží v údolí Boskovické brázdy, která tvoří pomyslný počátek Českomoravské vrchoviny. K 1.  1.  2017 bylo v městysu evidováno 710 obyvatel. Velikost městyse činí 728,3 ha.

Co se týče využití půdy na území městyse, tak převažuje orná půda a těsně za celostátním průměrem je půda lesní. Z lesní půdy převládají lesy smíšené, listnaté a na posledním místě jehličnaté.

Využití pozemků v městysu Ostrovačice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 391,9 ha 50,1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 18,3 ha 2,3 %
Sady 1,4 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 14,6 ha 1,9 %
Lesní půda 236,2 ha 30,2 %
Vodní plochy 3,3 ha 0,4 %
Zastavěná plochy 14,1 ha 1,8 %
Ostatní plochy 102,5 ha 13,1 %
Celková výměra k.ú. 782,3 ha 100 %

 

Katastrální území městysu Ostrovačice na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko - moravské  a podsoustavy Brněnské vrchoviny. Území městysu Ostrovačice pak řadíme do celku Boskovická brázda, Bobrovská vrchovina, podcelku Oslavanská brázda a Lipovská vrchovina, okrsek Omická vrchovina - jedná se o členitou vrchovinu o rozloze 42,28 km2. Složená je z granodioritu, dioritu a zbytků pláště brněnského plutonu. Na skalních horninách spočívají miocenní usazeniny spraše.
Dalším zastoupeným okrskem na území je Hvozdenská pahorkatina - členitá pahorkatina s povrchem ukloněným od Z k V. Rozloha je 25,11 km2. Tvořena je usazeninami permu Boskovické brázdy a překrytými závějemi spraší.
Posledním okrskem je Rosická kotlina - jedná se o plochou sníženinu protékaná řekou Bobravou. Rozloha je 21,31 km2. Vytvořená je v usazeninách Boskovické brázdy.

Digitální model reliéfu městysu Ostrovačice

 

Z hlediska složení a tektonické stavby se území vyznačuje střídáním spraší, jílovců, hlinitých a písčitých sedimentů. ve východní části zájmového území se zvedají svahy tvořené granodioritem Bobrovické vrchoviny.
Půdní poměry jsou tvořeny především hnědozemí modální, černozemí luvickou, ve V části katastru kambizemí modální a v okolí vodních toků fluvizemí glejovou.

Sklonitostní poměry na území městysu Ostrovačice

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá celé zájmové území do mírně teplé oblasti MT11. To se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky

Charakteristika klimatické oblastí MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50