Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Říčanský potok a Cikánka.

Vodní toky na území městysu Ostrovačice

Mapa s lepším rozlišení ve formátu A3 je k nahlédnutí zde.

Říčanský potok pramení západně od obce Javůrek v nadmořské výšce přibližně 465 m, protéká Říčkami, kde napájí dva rybníky (Bahňák a Splávek) a vlévá se do něj zprava Domašovský potok. Poté prochází obcí Říčany, kde zásobuje přírodní koupaliště, Ostrovačicemi, kde se do něj zleva vlévají toky Cikánka a Kývalka a nakonec ústí do řeky Bobravy v Rosicích. Délka toku je cca 12,5 km.


Charakteristika vodního toku Říčanský p.

VeličinaTok
Délka toku (km) 12.46
Max výška (m n. m.) 468.11
Min výška (m n. m.) 303.71
Průměrná výška (m n. m.) 363.11
Převýšení (m) 164.40
Průměrná sklonitost (°) 0.15

 

Podélný profil Říčanského potoka

Měrná křivka v místě hlásného profilu Ostrovačice (Říčanský p.) s vyznačenými SPA

Cikánka pramení jihovýchodně od městysu Ostrovačice v nadmořské výšce přibližně 400 m. Cikánka protéká kolem jižní části intravilánu městyse a poté ústí v extravilánu do Říčanského potoka jakožto levostranný přítok. Celková délka toku je přibližně 2 km, přičemž je tok v ř. km cca 0,75 - 1,6 částečně zatrubněn. Největší problémem je zvýšený přítok do Cikánky z cestního tělesa dálnice D1 během vydatnějších srážek. Nekapacitní propustek na silnici II. třídy č. 602 potom nemusí zvládat přitékající objem vody a může docházet k jeho ucpávání.

Charakteristika vodního toku Cikánka

VeličinaTok
Délka toku (km) 1.99
Max výška (m n. m.) 388.34
Min výška (m n. m.) 321.72
Průměrná výška (m n. m.) 349.76
Převýšení (m) 66.62

 

Podélný profil vodního toku Cikánka

    

Měrná křivka v místě hlásného profilu Ostrovačice (Cikánka) s vyznačenými SPA

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území Městysu Ostrovačice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Říčanský potok a Cikánka. Pro varování a včasnou ochranu městyse slouží následující hlásné profily:
- Hlásný profil kategorie C Ostrovačice, Říčanský p. - profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí.  »
- Hlásný profil kategorie C Ostrovačice, Cikánka - profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí.  »
Hlásné profily slouží i pro vyhlašování SPA pro území městyse Ostrovačice.
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Ostrovačice

Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.