Charakteristika zájmového území

Obec Doloplazy se nachází cca 15 km východně od krajského města Olomouc, které je současně také obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2017 měla obec 1 339 obyvatel. V historických pramenech se jméno vesnice objevuje poprvé v roce 1228. V roce 1974 byla obec připojena k Tršickému obvodu. V 90. letech došlo k opětovnému osamostatnění obce.

Území obce Doloplazy

V obci se nachází základní služby, mateřská a základní škola, knihovna. Působí zde několik spolků (např. SDH, myslivecké sdružení, HNS Olešnica Doloplazy, soubor Olešnica).

Využití pozemků v obci Doloplazy (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 568.6 ha 70.7 %
Chmelnice 32.8 ha 4.1 %
Vinice 0 ha 0,00%
Zahrady 29 ha 3.6 %
Sady 2.3 ha 0.3 %
Trvalé travní porosty 33 ha 4.1 %
Lesní půda 70.8 ha 8.8 %
Vodní plochy 2.8 ha 0.3 %
Zastavěná plochy 17.8 ha 2.2 %
Ostatní plochy 46.7 ha 5.8 %
Celková výměra k.ú. 803.8 ha 100 %

Obec Doloplazy se nachází v nadmořské výšce 298 m n. m., reliéf v okolí obce má vrchovinný mírně zvlněný charakter, kde převládá především zemědělská půda.

Z hlediska geologie leží většina obce na zvrásněných nemetamorfovaných horninách (břidlice, droby, křemence, vápence), západní část obce pokrývají kvartérní horniny (hlíny, spraše, písky, štěrky). Geomorfologicky náleží do krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. Na území správního obvodu obce Doloplazy převládají modální hnědozemě.

Obcí Doloplazy protéká vodní tok Týnečka pramenící nedaleko Doloplaz. Týnečka je dlouhá cca 14,5 km, dále protéká obcí Velký Týnec a vlévá se do Moravy nedaleko Grygova.  Na toku jsou postaveny menší nádrže.

Dle Quittovy klasifikace náleží obec Doloplazy do mírně teplé oblasti s přechodem od typu MT9 přes MT10 po MT11.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika
MT9
MT10 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 50 - 60