Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Dobříkov se nenachází hlásný profil kategorie A ani B. Nejbližší hlásný profil kat. B se nachází výše na toku Loučné v Cerekvicích nad Loučnou.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu kat. B, č. 33 - Cerekvice nad Loučnou, Loučná »

Profil Cerekvice n. Loučnou, Loučná
Plocha povodí 355,09 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 1,93
Průměrný roční stav (cm) 64
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
8,78 23,0 31,3 55,9 68,9

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie B, Loučná, Cerekvice nad Loučnou

SPA Vodní stav [cm] Průtok [ m3/s ]
Bdělost 100 7,47
Pohotovost 150 14,2
Ohrožení 200 22,4

Na území obce se dále nachází hlásný profil kategorie C, který je umístěn u propustku naproti obecního úřadu. Profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat.

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Dobříkov, bezejmenný tok (ID: 10172648) »

SPA
Vodní stav (cm)
Bdělost 60
Pohotovost 80
Ohrožení 90
 
Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.