Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok

Na vodních tocích na území obce se nachází tři vodní díla (rybníky Močidlo, Haškovec a Švábovec), která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň. Zvláště negativní účinek zvláštní povodně by se pak projevil ve spojení s již probíhající přirozenou povodní.