Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celé katastrální území města spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Hlavním recipientem správního území města Fryšták je Fryštácký potok. Fryštácký potok pramení v Hostýnských vrších, ve východní části katastrálního území obce Lukoveček, na jižním svahu hřbetu Ondřejovsko. Fryštácký potok protéká správním územím města Fryšták ve směru sever - jih, západně mimo zastavěné území místních částí Fryšták a Fryšták - Dolní Ves. Jižní částí správního území města Fryšták protéká Fryštácký potok ve směru severozápad - jihovýchod, okrajem místních částí Výlanta a Dolní Ves. Fryštácký potok ústí do vodního toku Dřevěnice v intravilánu města Zlín. Na Fryštáckém potoce je také vybudována vodní nádrž Fryšták, která je částečně situována i v jižní části zájmového území města Fryšták. Plocha povodí činí 44,3 km2 s celkovou délkou toku 14,15 km.

Intravilánem města protéká Hornovéský potok, který je levostranným přítokem Fryštáckého potoka a je hlavním recipientem místních částí Horní Ves, Fryšták a Dolní Ves, kterými protéká ve směru severovýchod - jihozápad. Hornoveský potok pramení v Hostýnských vrších, na jižním svahu hřbetu Ondřejovsko, v severní části katastrálního území Horní Ves. Povodí Hornoveského potoka nad Horní Vsí je protáhlého tvaru ve směru sever - jih o ploše cca 4,50 km2. Severovýchodně nad zastavěným územím místní části Horní Ves je na Hornoveském potoce vybudována víceúčelová nádrž, která je ve správě ZDV Fryšták. Nádrž byla vybudována pro následující účely - nadlepšení minimálních průtoků v Hornoveském potoce, zdroj požární vody, náhradní zdroj užitkové vody pro ZDV, rekreační využití a sportovní rybaření.

V ř. km 0,940 Hornoveského potoka, v místní části Dolní Ves, přitéká zprava bezejmenný přítok, zvaný Trůdné. Vodní tok Trůdné pramení východně nad zastavěným územím obce Lukoveček a protéká ve směru sever - jih severozápadní částí místní části Fryšták. Dalším významným tokem protékající intravilánem města je bezejmenný pravostranný přítok Lukovského potoka, zvaný Vítovský potok, protékající místní částí Vítová ve směru sever - jih.

 Charakteristika podélného profilu Hornoveského potoka:

  • ř. km 0,000 - 0,950: tvar koryta VT je převážně lichoběžníkový, šířka dna koryta se pohybuje okolo 4,0 m. Hloubka průtočného profilu dosahuje 1,10 m. Koryto je po obou stranách zpevněno kamennou dlažbou spojenou cementovou maltou s kolísavou výškou 0,60 - 1,50 m.
  • ř. km 0,950 - 1,115: tvar koryta VT je převážně lichoběžníkový, místy však přechází do obdelníkového tvaru. Koryto je podélně zpevněno zdmi z kamenů, které jsou spojené cementovou malbou.
  • ř. km 1,115 - 1,443: tvar koryta VT je převážně obdelníkový, koryto je po obou stranách zpevněno zdmi, většinou dosahujícími 1 m (v okolí stavení i výše).

Podélný spád úseku na ř. km 0,000 - 1,443 se pohybuje střídavě od 2,2 po 8,50

  • ř. km 1,443 - 2,000: tvar koryta VT je místy lichoběžníkový a místy obdelníkový, podélně oboustranně zpevněný dlažbou z lomového kamene, s průměrnou hloubkou průtočného profilu 1,0 m a šířkou 2,50 m. Dno je v celém úseku nezpevněno a jeho podélný spád se pohybuje od 2,0 po 4,5

Celková délka vodního toku je 7,42 km.

Vodní toky na území města Fryšták

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků v zájmovém území

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hornoveský potok (vodočet) 0,5 -- 2 3,5 6,5 9,5 13 18,5 23,5
Hornoveský potok - nad víceúčelovou nádrží Fryšták 3,650 -- 1 -- 3,5 5,5 7 10 12
Fryštácký potok - hlásný profil kat. A VD Fryšták 4 0,24 6,5 -- 18,5 26,5 -- 46 57

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p. ).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Fryšták může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Fryštácký a Hornoveský potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující dva hlásné profily:
  • Hlásný profil kat. C Výlanta - přítok Fryšták » 
  • Hlásný profil kat. C Dolní Ves - přítok Fryšták »

Oba hlásné profily jsou ve správě Povodí Moravy, s. p. a jsou vybaveny vodočetnou latí a limnigrafickou stanicí s automatickým přenosem dat. Tato data jsou dostupné online na webových stránkách www.spolecnamorava.cz. Hlásný profil Výlanta - přítok Fryšták se nachází v jižní části města, v místní části Výlanta na levém břehu vodního toku Fryštácký potok v ř. km cca 6,755. Hlásný profil Dolní Ves - přítok Fryšták se nachází v intravilánu města, v místní částí Dolní Ves na pravém břehu vodního toku Hornoveský potok v ř. km cca 0,750.

Orientačně může být také využito hlásného profilu kat. A VD Fryšták nacházejícího se asi 100 m pod hrází vodního díla Fryšták na levém břehu vodního toku Fryštácký potok. »

Hlásné profily směrodatné pro území města Fryšták

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.