Hladinoměry - Hýskov

Bílá Hora (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň. Hlásný profil je umístěn na levém břehu mezi železničním a silničním mostem přes řeku Berounku (u ČOV Plzeň). Vhodné pozorování ze silničního mostu.

Liblín (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ automaticky přenáší data. Pozorování SPA je možné z mostu. Limnigrafickou stanici doplňuje srážkoměr.

Nižbor (Berounka)

Hladinoměr je umístěn v Nižboru na silničním mostu na komunikaci č. 23617. Profil monitoruje hlídková služba obce Hýskov, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Povodňová komise obce Hýskov. Obec dále varuje město Beroun, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Beroun).

Stradonice (Berounka)

Hlásný profil se nachází na lávce pro pěší ve Stradonicích. SPA se odečítají podle vyznačených barevných značek, od shora dolů. Profil monitoruje hlídková služba obce Hýskov. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Povodňová komise obce Hýskov. Obec dále varuje město Beroun, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Beroun).

Zbečno (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ je umístěn před Masarykovým mostem (ve směru proudu řeky) na levém břehu. Naměřené hodnoty jsou automaticky přenášeny na web. stránku Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ.