Hladinoměry - Ostrava

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Odry, státní podnik

Dolní Lhota (Opusta)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku přes Opustu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Dolní Lhota obci Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).

Dolní Lhota (Porubka)

Hladinoměrná stanice kategorie C Dolní Lhota se nachází na silničním mostě přes tok Porubka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je starosta obce Dolní Lhota. Obec dále varuje obce Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).

Havířov ul. Mezidolí (Lučina)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes tok Lučina v Havířově, ulice Mezidolí. Jedná se o hlásný profil kat. C jehož provozovatelem je město Havířov.

Horní Lhota (Porubka)

Profil umístěn na mostě v lokalitě "U Mlýna"

Stupně povodňové aktivity měřeny od hrany mostovky

Hrabová (Šidlovický potok)

Profil umístěn na mostu u základní školy

Hrabová (Zyf)

Profil umístěn na vtokovém objektu u firmy Hraboss

Klimkovice (Rakovec)

Profil umístěn na mostě ulice Ostravská

stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Klimkovice — ul.Komenského (Polančice)

Profil umístěn na mostě ulice Komenského

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Klimkovice — ul.Malá Strana (Polančice)

Profil umístěn na mostě ulice Malá Strana

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Koblov (Odra)

Profil se nachází u mostu mezi Hrušovem a Koblovem (Ostrava)

Martinov (Plesenský potok)

Hlásný profil je umístěn na silničním mostu ulice Martinovská nedaleko od ČOV. 

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostovky.

Nová Bělá (Mitrovický potok)

Profil umístěn na mostě ulice Mitrovická

Nová Bělá (Zyf)

Profil umístěn na propustku ulice Krmelínská

Petřkovice (Lesní potok)

Hlásný profil se nachází na mostě na rozhraní katastrů Petřkovice a Ludgeřovice, ulice Hraniční. Lesní potok je pouze místní název, dle centrální evidence toků je tento tok bezejmenný (IDVT: 10208720).

Petřkovice (Ludgeřovický potok)

Profil umístěn na mostě ulice Koblovská

Polanka nad Odrou (Polančice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na toku Polančice (ř. km 4,3), a to v centru městského obvodu Polanka nad Odrou (Ostrava) nad nádrží Pod zámkem. Je vybaven automatickým hladinoměrem s přenosem dat.

Poruba (Plesenský potok)

Jedná se o  hlásný profil kategorie C umístěn na mostě, ulice 17. listopadu, ř. km: 2,9. Provozovatelem hladinoměrné stanice je MO Poruba.

Radvanice (Lučina)

Hlásný profil kat. B Radvanice (Lučina) ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Radvanice (Podleský potok)

Profil umístěn na silničním mostě v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice, ulice U Pramenů. Profil je ve správě městského obvodu Radvanice-Bartovice.

Stará Bělá (Starobělský potok)

Hlásný profil na Starobělském potoce se nachází u autobusové zastávky na ulici Mitrovická. Je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým odesíláním vodních stavů.

Svinov (Odra)

Hlásný profil kategorie A, jehož provozovatelem je povodí Odry, státní podnik. Profil je umístěn na 300 m  nad mostem, který spojuje centrum s Porubou (Svinov-mosty). SPA je platné pro úsek Albrechtičky - soutok s Opavou.

Šenov (Lučina)

Vodočetná lať se nachází na pilíři mostu ul. Šenovská (tok Lučina). Hlásný profil je ve správě města Šenov.

Vakový jez (Porubka)

Jedná se o vakový jez na toku Porubka (ř.km 5,552) – pohyblivá hradící konstrukce je z pryžotextilního vaku naplněného vodou, který je připevněn k betonové konstrukci spodní stavby jezu. Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým přenosem dat (dostupným pouze pro VHD Povodí Odry).

Vřesina (Porubka)

Hlásný profil kat. C Vřesina (Porubka) ve správě ČHMÚ. Profil se nachází u silničního a tramvajového mostu přes Porubku mezi Vřesinou a Krásným Polem, pravý břeh.