Hladinoměry - Uherský Brod

Bojkovice (Olšava)

Hlásný profil se nachází na toku Olšava v ř. km 37,815. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na schůdkách kamenné hráze, naproti MěÚ (nábřeží TGM), PB. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen u schodů zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření.
Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice (Olšava)-C1

Hladinoměrná stanice Bojkovice (Olšava)-C1 se nachází na přemostění přes Olšavu, ulice Nábřeží Svobody blízko č. p. 160. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice (Olšava)-C2

Hladinoměrná stanice Bojkovice (Olšava)-C2 se nachází na přemostění přes Olšavu, ulice Nádrážní blízko č. p. 340. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Březová (Hrubár)

Umístění profilu: most u ZD, v dolní části obce, návodní strana, levý břeh

Platnost: Strání

Drslavice (Holomňa)

HP C10 DR je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Drslavic. Profil je umístěn na silničním mostu 05019-8 přes Holomňu v centru obce. Platný je na celém území obce Drslavice.

Horní Němčí (Okluky)

Most na místní komunikaci v obci, vzdušná strana, PB. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Horní Němčí. Obec dále varuje obec Slavkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Hradčovice (Olšava)

HP C11 HR Ol je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Hradčovice. Profil je umístěn na lávce pro pěší přes Olšavu v dolní části obce. Profi je platný pro celé území obce Hradčovice.

Komňa (Koménka)

Hlásný profil kategorie C, ve správě obce Komňa, který je instalován v rámci projektu Protipovodňová opatření Komňa. Profil je na vodním toku Koménka nad Hasičskou nádrží (východně od intravilánu obce)

Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Lopeník (Hrubár)

Hlásný profil je umístěn na mostě u č. p. 161. Profil je vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat.

Nezdenice (Olšava)

Hlásný profil se nachází na vodním toku Olšava. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Nezdenice, informace předává povodňovému orgánu města Uherský Brod a ORP Uherský Brod. Dále varuje obec Šumice, která se nachází na vodním toku pod obcí.

Nivnice - Brodská 900 (Nivnička)

Hlásný profil se nachází na mostě v Nivnici u adresy Brodská 900. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým odesíláním dat.

Nivnice (Nivnička)

Hlásný profil se nachází na potoce Nivnička v ř. km 6,054. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu (silnice II/4982) barevně vyznačeny na LB. Bez automatického měření.

Pašovice (Holomňa)

Profil je umístěn na opěrné zdi pod mostem silnice č. III/49714, pravý břeh. Platný je pro obce Pašovice, Prakšice a Drslavice.

Pitín (Olšava)

Automatický ultrazvukový hladinoměr je umístěn na mostě (u domu č.p. 80).

Polichno (Luhačovický potok)

Hlásný profil kategorie B v podobě limnigrafické stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na levém břehu Luhačovického potoka ve stejnojmenné obci mezi lávkou pro pěší a silničním mostem.

Přečkovice (Kladenka)

Hlásný profil se nachází na toku Kladenka v ř. km 7,354. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou umístěny na mostku na místní komunikaci, návodní strana, LB. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření

Slavkov (Zlejšovský p.)

Hladinoměrné čidlo (manometrická sonda) je umístěno na Zlejšovském potoce u mostu přes místní komunikaci v intravilánu obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Slavkov. Obec dále varuje obec Dolní Němčí, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Strání (Klanečnice)

Umístění profilu: most na místní komunikaci naproti ná-kupního střediska, vzdušná strana, pravý břeh.

Platnost: Strání, Květná

Suchá Loz (Nivnička)

Hlásný profil se nachází na potoce Nivnička v ř. km 13,173. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou barevně vyznačeny na schůdkách kamenného stupně na PB. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na schodech zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření.

Šumice (Olšava)

Hlásný profil se nachází na potoce Olšava na ř. km 27,585. Ultrazvukové čidlo vodní hladiny je umístěno na spodní kovové konstrukci betonového mostu. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Šumice, informace předává povodňovému orgánu města Uherský Brod a ORP Uherský Brod.

Uh. Brod– náměstí 1. máje (Vinohradský potok)

Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zatrubněného úseku pod náměstím 1.máje, LB barevně vyznačeny. Bez automatického měření.

Uh. Brod- Újezdec (Hořenůšek)

Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zaklenutého úseku potoka, slepá ulice (v pokr.ul. U Zbrojnice), PB barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření.

Uh. Brod- Újezdec (Luhačovický potok)

Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na mostu u koliby U Luxů, vzdušná strana, PB. barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření.

Uherský Brod-Havřice (Havřický potok)

Hlásný profil se nachází na toku Havřický potok v ř. km 1,35, na vtoku do zaklenutého úseku („Beneše“) pod ZD na pravém břehu. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zaklenutého úseku („Beneše“) pod ZD, PB barevně vyznačeny. Bez automatického měření.

Uherský Brod - jez (Olšava)

Hlásný profil se nachází na tělesu jezu Těšov, levý břeh. Manipulace s klapkami při dosažení SPA (SPA v m n.m.!). Bez automatického měření.

Uherský Brod (Olšava) kat. A

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ je umístěn 50 pod mostem na toku Olšava, levý břeh.

Uherský Brod (Olšava - pod soutokem s Luhač. p.)

Hlásný profil kategorie C se nachází na toku Olšava v ř. km 24,77 pod soutokem s Luhačovickým potokem. Město dále varuje obce Drslavice a Hradčovice ležící po proudu toku Olšava.

Vápenice (Krátkovský potok)

Umístění profilu: mostek na silnici č. III/05023, vzdušná strana, pravý břeh.

Platnost: Vápenice, Starý Hrozenkov

VD Bojkovice (Kolelač)

Hlásný profil se nachází asi 50 m pod údolní nádrží na pravém břehu toku Kolelač na ř. km 2,5. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí, hladinoměrem a průtokoměrem.

VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kategorie A ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn 150 m pod hrází VD Ludkovice, levý břeh

VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásný profil kategorie A ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn 120 m pod údolní nádrží Luhačovice, levý břeh

Veletiny (Olšava)

HP C13 VE je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Veletin. Profil je umístěn na mostu přes Olšavu ve střední části obce. Profil je platný na celém území obce Veletiny.

Vlčnov (Vlčnovský potok)

Umístění profilu: výústní objekt kanalizace nad mostem č. 9 v ulici Ploty (naproti výroby keramiky), pravý břeh.

Platnost: Vlčnov, Veletiny.

Záhorovice (Olšava)

Hlásný profil se nachází na mostní konstrukci v blízkosti nádraží. Profil je vybaven ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat a stupně povodňové aktivity jsou vyznačeny třemi barevnými čárami.