Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů »

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Komárno je při povodni ohrožováno zhruba 29 budov, které trvale obývá zhruba 84 obyvatel. Mimo tyto objekty by zvýšené opatrnosti měly dbát taktéž objekty v blízkosti náhonu. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.

 

Seznam ohrožujících objektů »

V záplavovém území Juhyně na území obce se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Ohrožené a ohrožující objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

 Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Komárno.

 Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Komárno u předsedy povodňové komise obce.