Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území sousední obce Rajnochovice ležící proti proudu Juhyně se nachází hlásný profil kat. B, stanice Rajnochovice, který bude využit pro včasné varování obce Komárno.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Juhyně, Rajnochovice (kat. B)

Profil Juhyně, Rajnochovice
Plocha povodí [km2] 20,24
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,254
Průměrný roční stav [cm] 20
N-leté průtoky (m3/s) 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
2,88 10,4 15,1 30,4 39,0

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Rajnochovice (Juhyně)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 60 4,31
Pohotovost 80 9,00
Ohrožení 100 15,8

  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na území obce se dále nachází hlásný profil kategorie C, který leží na mostě přes řeku Juhyni křižující silnici II/150. Hlásný profil je osazen třemi značkami SPA. »

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. C, Komárno (Juhyně)

SPA
Vodní stav (cm)
Bdělost 120
Pohotovost 160
Ohrožení 180

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily