Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území Kyjova je při povodni ohrožováno zhruba 663 objektů (včetně ohrožujících), které trvale obývá zhruba 1200 obyvatel. Z toho celkem 167 budov představují garáže v Kyjově a Nětčicích (jedná se o stavby s číslem evidenčním, případně bez přiděleného čísla evidenčního). V případě zvláštní povodně způsobené poruchou VD Koryčany by pak bylo ve městě celkem ohroženo asi 1740 budov. »

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.»

V záplavovém území Kyjovky na území města se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku) »


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci (viz §71 odst. 4 zákona o vodách). Povodňové plány vlastníků nemovitostí jsou povinni zpracovat i ti vlastníci nemovitostí, kterým tuto povinnost uloží vodoprávní úřad (viz §71 odst. 5 zákona o vodách).

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud  se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Kyjov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Kyjov u předsedy povodňové komise města.