Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat

V případě nutnosti se organizuje evakuace osob (případně zvířat a majetku) v záplavovém území, jejich dočasné náhradní ubytování, zásobování a nutná zdravotní péče. Evakuace se provádí podle evakuačních plánů, které jsou součástí krizových, případně povodňových, plánů.

Evakuací se obecně rozumí souhrn opatření, která zajišťují přemístění osob, hospodářských zvířat, majetku), včetně nebezpečných látek z ohroženého místa či území na bezpečné místo či území, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Je to mimořádné opatření a používá se obyčejně v případech, kdy ostatní způsoby dostatečné ochrany by byly neúčinné. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených povodní (jinou mimořádnou událostí) s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost v oblasti ochrany před povodněmi.

Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15 let
 • pacienty ve zdravotnických zařízeních
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • osoby zdravotně postižené, nemohoucí
 • doprovod výše uvedených skupin osob

O evakuaci je oprávněn rozhodnout:

 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • starosta města na území města
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací

Evakuace zvířectva a věcných prostředků se provádí v závislosti na:

 • charakteru a časovém průběhu ohrožení
 • druhu evakuace (variantě řešení ohrožení)
 • možnostech přepravy a umístění zvířectva a věcných prostředků
 • rozhodnutí velitele zásahu - jednotek provádějící záchranné práce v ohroženém prostoru nebo starosty města

Evakuaci zajišťuje:

 • městský úřad
 • pracovní skupina příslušného krizového štábu, je-li zřízen
 • evakuační středisko
 • přijímací středisko

Pracovní skupina krizového štábu (jiný určený orgán, není-li krizový štáb zřízen), zajišťuje zejména:

 • řízení průběhu evakuace
 • koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek
 • řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímajících středisek a dále do cílových míst přemístění
 • dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska
 • řízení nouzového zásobování pro evakuované obyvatelstvo
 • koordinaci činnosti evakuovaných středisek a přijímajících středisek
 • spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi
 • dokumentování průběhu celé evakuace

Evakuační středisko je zařízení (objekt) zřetelně označené nápisem „Evakuační středisko“. Umisťuje se zpravidla v místech mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje zejména:

 • řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných prostředků
 • vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin
 • přerozdělení evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek
 • vytvoření a označení místa pro podávání základních informaci v prostoru evakuačního střediska
 • zdravotnickou první pomoc, případně přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných a nemocných do zdravotnických zařízení
 • vytyčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
 • nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin
 • udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
 • podávání informací o průběhu evakuace krizovému štábu (není-li zřízen, jinému určenému orgánu)

Přijímacím střediskem se rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zajišťuje:

 • příjem evakuovaných osob
 • přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst
 • přemístění a míst nouzového ubytování
 • první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných
 • zdravotnických zařízení
 • informování evakuačních středisek o průběhu evakuace
 • informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování
 • informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, počtech a potřebách evakuovaných osob

Samovolná evakuace: je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení evakuace opustí ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.

Samoevakuace: proces evakuace je řízen, evakuované osoby se přemisťují pouze pěšky nebo s využitím vlastních dopravních prostředků.

Řízená evakuace se zajištěním dopravy: je přemístění osob, při kterém je proces evakuace řízen představiteli odpovědnými za evakuaci, včetně zajištění dopravy.

Lokální evakuace - je přemístění obyvatelstva z malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Územní evakuace - je evakuace obyvatelstva z části nebo celého územního celku.

Krátkodobá evakuace - pro obyvatele se nezajišťuje náhradní ubytování a nerealizuje se opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva.

Dlouhodobá evakuace - ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 48 hod. pobyt mimo domov, nutnost zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření k zajištění nouzového přežití.

Evakuační zóna je vymezené území, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva. Je to území, na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce.

Uzávěra: je označené místo, sloužící pro zabránění vstupu nepovolaných osob do evakuační zóny, ohraničující ohrožený prostor.

Místo shromažďování: je místem soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob bez možnosti vlastní přepravy mimo evakuační zónu do evakuačních středisek. Může být totožné s evakuačním střediskem.

Evakuační zavazadlo je osobní zavazadlo evakuované osoby. viz Příloha: Evakuační zavazadlo

V případě evakuace obyvatelstva z důvodu nebezpečí povodně, kdy rozsah povodně je v daném území předvídatelný s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a kdy je dostatečnou dobu předem známo, že k takovémuto zaplavení dojde (je známa doběhová doba záplavové vlny, doba celkového a částečného zaplavení, výše hladiny, apod.) se jedná o evakuaci preventivní.

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle na základě výzvy k evakuacipo evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy (povodňovou komisí města, krizovým štábem města).

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.

Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení. Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

Podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, jsou obyvatelé ohrožených oblastí povinni se řídit pokyny povodňových orgánů města. Starosta nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území.

 

Při nařízení evakuace je nutné provést:

 • varování a informování obyvatel pomocí oznámení místním rozhlasem, mobilními hlídkami apod. - zajistit včasnou informovanost obyvatel v ohroženém území o nařízení evakuace
 • obyvatele upozornit na dodržení zásad pro opuštění nemovitosti, obsah evakuačního zavazadla a místo určení
 • označit směry a místa shromáždění osob (evidence, evakuační střediska), nouzového ubytování a tyto personálně vybavit k příjmu osob

 

V součinnosti s orgány Policie ČR zabezpečit:

 • uzavření ohroženého prostoru
 • bezpečnost a usměrnění dopravy
 • regulaci dopravy samovolné evakuace
 • ochranu a střežení majetku
 • udržení veřejného pořádku a zamezení paniky
 • zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru
 • uzavírání určených komunikací
 • evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování
 • zabezpečit přemístění zdravotně postižených a nemohoucích občanů z ohrožených míst a ostatních občanů
 • evakuované objekty přesně zaznamenat do dokumentace
 • v místech určených pro evidenci, shromáždění a nouzové ubytování zajistit registraci evakuovaných osob
 • zajistit včasné uzavření všech inženýrských sítí nacházejících se v ohroženém území ve spolupráci a v součinnosti s jejich provozovateli

 

ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ MĚSTA KYJOV

Ve městě Kyjově je možnost nouzového ubytování evakuovaných osob v budovách ZŠ A. Komenského na ul. Újezd, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka na ul. Sídliště U Vodojemu, ubytovny na ul. Havlíčkova a středního odborného učiliště na ul. Havlíčkova. Celková kapacita evakuačních míst je zhruba 660 osob. Je uvažována případná samoevakuace u cca 50 % ohrožených osob, tj. 600 osob. Možnost náhradního ubytování je pouze na ubytovně, ostatní evakuační místa slouží jen pro nouzové ubytování osob po nezbytně nutnou dobu. »

Místa evakuace na území města Kyjov v době povodně

Ev. středisko Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
ZŠ J. A. Komenského Újezd 990, 697 24 Kyjov PaedDr. Jan Navrátil ředitel 518 306 565 200
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov Mgr. Jiří Búřil ředitel 518 614 161 30
Ubytovna Havlíčkova 178, 697 01 Kyjov Mgr. František Lukl, MPA, starosta města 518 697 401 96
Střední odborné učiliště Havlíčkova 1223/17 Ing. Zdeněk Lukeš, ředitel 518 305 320 340

Evakuační místa v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001550.00155
starting _require0.040120.04167
end _require0.000150.04183
starting _initRouter2.0E-50.04185
finishing _initRouter0.115080.15693
starting init0.009930.16687
finishing init0.070630.2375
starting postDispatch0.068720.30621
finishing postDispatch0.599510.90572
finish3.0E-50.90575