Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Libotenice je při povodni ohrožováno zhruba 55 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území Labe, které trvale obývá zhruba 142 obyvatel, z nichž je 18 osob starší 70 let/invalidních. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Libotenice - agregované. 

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly vytvořeny mapy povodňového rizika. Více na http://cds.chmi.cz/?lang=cs

Mapa povodňového rizika na území obce Libotenice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází ČOV Libotenice, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Ohrožující objekty na území obce Libotenice
Kontaminovaná místa na území obce Libotenice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Libotenice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Libotenice u předsedy povodňové komise obce.