Charakteristika zájmového území

Obec Ludvíkov se nachází v Moravskoslezském kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Bruntál. Obec leží mezi městem Vrbno pod Pradědem a lázeňskou obcí Karlova Studánka. Obec vznikla v údolí řeky Bílá Opava, která je dlouhá 13,2 km a je nejmenší ze tří zdrojnic Opavy. V obci bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem 321 obyvatel, z toho 168 mužů a 153 žen. Celková rozloha činí 2 112 ha, z toho rozloha zemědělské půdy tvoří pouhých 3,3 % (orná půda 0,5 %, zahrady 0,7 %), 93,8 % lesní půdy, 0,5 % vodní plochy a 0,3 % zastavěných ploch.

Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice druhé třídy č. 445 vedoucí skrze obec severojižním směrem a spojující obec Ludvíkov s Vrbnem pod Pradědem na severu a Karlovou Studánkou na jihu.

Obec Ludvíkov se nachází v údolí řeky Bílá Opava se střední nadmořskou výškou 620 m n. m. Obec leží v Jesenické oblasti v geomorfologickém celku Hrubý Jeseník, v podcelku Medvědská hornatina. Geologicky toto území vzniklo v paleozoiku a vyznačuje se výskytem fylitu a muskovitu. Údolní dna jsou vyplněna kvartérními diluviálními a nivními sedimenty. Z půdního hlediska obec leží na modální kambizemi, v okolí vodních toků pak na glejové fluvizemi.

Klimaticky obec náleží do chladné oblasti. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 1 000 – 2 000 mm, průměrná roční teplota vzduchu mezi 5–6 °C. Průměrná lednová teplota se pohybuje mezi -7 a -8 °C a průměrná červencová teplota mezi 11 a 12 °C. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 140–160 dní.

Tok Bílá Opava pramení na jižních svazích Pradědu ve výšce 1 260 m n. m. a ústí zprava do Střední Opavy u Vrbna pod Pradědem v 544 m n. m. Celý tok se nachází v CHKO Jeseníky. Na horním toku Bílé Opavy nad Karlovou Studánkou se vyskytují vodopády, kaskády a peřeje.

Katastrální území obce Ludvíkov