Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Ludvíkov se nenachází žádný hlásný profil. Pro včasnou výstrahu obce však bude použit hlásný profil kategorie C na Bílé Opavě v sousední obci Karlova Studánka. Pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity mohou sloužit také stavy povodňových stupňů barevně vyznačených na mostní konstrukci pod jezem Ludvíkov – levobřežním pilíři provozovatelem MVE Ludvíkov. »

 Hydrologické poměry měrného profilu Bílá Opava

Profil Bílá Opava (ústí)
Plocha povodí (km2) 21,3

Průměrné roční srážky (mm)

1 165
Dlouhodobý průměrný roční průtok (m3/s) 0,368
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1
Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
2,61 4,87 9,48 13,7 18,8 26,6 33,7
(dle vyjádření ČHMÚ ze dne 26. 4. 2007)
 
Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. C, Karlova Studánka, Bílá Opava »

SPA
Vodní stav (cm)
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 150
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - stavy povodňových stupňů na mostní konstrukci pod jezem

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok (m3/s)
Bdělost 50 3,0
Pohotovost 75 7,5
Ohrožení 95 9,48

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily