Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně

Činnost povodňové komise obce Lužice se řídí Statutem povodňové komise obce Lužice. Jednání povodňové komise obce Lužice se řídí Jednacím řádem povodňové komise obce Lužice.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Lužice včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán obce Štěpánov
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Šternberk
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • OPIS HZS Olomouckého kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území obce Lužice a je nutná koordinace prováděných opatření.

Povodňová komise obce Lužice zabezpečuje varování fyzických a právnických osob na území obce a vlastníků nemovitostí v obci.

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může Povodňový orgán obce Lužice obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Šternberk
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Olomouckého kraje

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území obce Lužice.

 

a) Činnost povodňového orgánu obce Lužice v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu obce Lužice
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých nemovitostí
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi

 

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím OPIS HZS Olomouckého kraje nebo MěÚ Šternberk):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • prověřit funkčnost spojení na povodňový orgán obce Štěpánov
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
 • provést zápis v povodňové knize

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Lužice, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby obce Lužice
 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu obce Štěpánov, která se nachází na vodním toku pod obcí
 • prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňové komise obce Štěpánov, a informuje o vzniklé situaci
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • hlídková služba obce provede obhlídku území kolem vodotečí na území obce Lužice
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • vzniklé situaci informuje pravidelně příslušný povodňový orgán obce Štěpánov, Povodňovou komisi ORP Šternberk, správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p.), OPIS HZS Olomouckého kraje
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad obcí
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce

 

d) Činnost povodňového orgánu při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu obce Štěpánov, která se nachází na vodním toku pod obcí
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • předseda povodňové komise obce Lužice nebo místopředseda svolává povodňovou komisi obce a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne obec Lužice a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
 • svolání povodňové komise obce Lužice se oznamuje povodňovému orgánu obce Štěpánov, která se nachází na vodním toku pod obcí, povodňovému orgánu ORP Šternberk, správcům vodního toku (Povodí Moravy, s. p.), OPIS HZS Olomouckého kraje a fyzickým a právnickým osobám, které jsou ohroženy povodní
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace
 • hlídková služba obce pokračuje v obhlídkách území kolem vodotečí, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území. V případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce další stoupající tendenci, upozorní na to osoby, které se nachází v inundačním území na území obce
 • hlídková služba provádí pochůzky kolem vodotečí zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise obce Lužice Policii ČR  uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňový orgán obce Štěpánov, která se nachází na vodním toku pod obcí, je s ním v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce

Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise obce Lužice, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

e) Činnost povodňového orgánu při vzniku III. SPA

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu obce Štěpánov, která se nachází na vodním toku pod obcí
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovému orgánu obce Štěpánov, povodňovému orgánu ORP Šternberk, Povodí Moravy, s. p., OPIS HZS Olomouckého kraje a fyzickým a právnickým osobám ohrožených povodněmi
 • hlídková služba obce pokračuje v obhlídkách území kolem vodotečí, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území vodotečí
 • hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků, zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
 • v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce na další stoupající tendenci, upozorní (případně vyzve) osoby, které se nachází v inundačním území toků na území obce na možnost opuštění prostoru záplavového území, případně i jejich evakuaci
 • zajišťuje si prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Ostrava
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zjišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise obce Lužice Policii ČR  o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území obce, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Šternberk nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území obce. Povodňová komise obce Lužice v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise obce s rozšířenou působností a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodotečích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru.

Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise obce Lužice, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.