Výtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán SO ORP Dobrušky.

Osoba vykonávající povodňovou službu má k dispozici:

 • tento výtah
 • počítač s připojením na internet
 • telefon a nabíječku
 • datový nosič s dPP (uloženou offline verzi digitálního povodňového plánu)
 • tištěný povodňový plán
 • mapu SO ORP
 • přílohy povodňového plánu: 1) důležité kontakty, 2) PK SO ORP Dobruška, PK jednotlivých obcí nacházejících se v SO ORP Dobruška, PK sousedních SO ORP a PK Královéhradeckého kraje, 3) plán spojení na důležité organizace, 4) dokumenty

 

Informační tok vyplývající z dPP

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise ORP Dobruška od:

 • předpovědní povodňové služby ČHMÚ
 • povodňové komise Královéhradeckého kraje
 • povodňových komisí obcí ležících v SO ORP Dobruška
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS Královéhradeckého kraje

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Dobruška:

 • povodňové komisi Královéhradeckého kraje
 • povodňovým komisím ORP ležících níže na vodních tocích
 • povodňovým komisím dotčených obcí ležících ve SO ORP Dobruška
 • krajskému operačnímu středisku HZS Královéhradeckého kraje

Kontakty na KOPIS, Povodí Labe a ČHMÚ

Subjekt Telefon  Mobil Fax  Email 
KOPIS KHK  950 530 100 725 080 510 950 531 115(6) opis@hkk.izscr.cz
Povodí Labe, s.p. - VHD 495 088 720 (730) 606 643 437 495 088 733 vhd@pla.cz
ČHMÚ – RPP HK (prac. doba 5:30-17:30 hodin) 495 705 011 --- 495 436 166 popelka@chmi.cz
ČHMÚ – RPP Ústí nad Labem (v době od 17:30-5:30 hodin) 472 706 048 (051) --- 472 706 014 novakm@chmi.cz

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodní z ORP obcím v SO ORP Dobruška

Hlásná služba SO ORP Dobruška dostává informace od hlídkové služby SO ORP Dobruška a hlásných služeb obcí v SO ORP Dobruška. V případě obdržení informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo výstrahy ČHMÚ předává hlásná služba ORP tuto informaci obcím v SO ORP, kterých se tato informace týká. Informace bude předána vždy odesláním e-mailu a dále rozesláním hromadné SMS zprávy nebo telefonicky. Za předání zodpovídá pan Bc. Jaroslav Bořek (případně jeho zástupce Ing. Tomáš Seidl). Výstražná zpráva pro obce je vždy předána starostovi obce, kromě obce Olešnice v Orlických horách, kdy je informován pan Vít Klouček, Dis. velitel požární stanice v Dobrušce.
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP na sousední ORP

PK ORP Dobruška informuje o vývoji povodňové situace povodňové orgány sousední ORP Náchod (povodí Olešenky), Nové Město nad Metují (povodí Janovského a Bohdašínského potoka), Hradec Králové (povodí Dědiny) a Rychnov nad Kněžnou (povodí Bělé).

Po obdržení výstražné zprávy od KOPIS HZS Královéhradeckého kraje (obdrží Ing. Mgr. Petr Tojnar, Bc. Jaroslav Bořek, Josef Málek a Ing. Tomáš Seidl) zavolá pan Bc. Jaroslav Bořek (případně jeho zástupce Ing. Tomáš Seidl) na ČHMÚ za účelem ověření informace a zjištění dalších podrobností. Dále pan Bc. Jaroslav Bořek (případně jeho zástupce Ing. Tomáš Seidl) informuje všechny kontaktní osoby (uvedené v tabulce níže) dotčených ORP.

Kontaktní osoby ORP Královéhradeckého kraje, kterým má být předáváno Upozornění ČHMÚ a Výstraha ČHMÚ a osoby, na které se mohou zástupci krajské povodňové komise obracet s dotazy ohledně vývoje situace

SO ORP Dobruška Telefon Mobil Fax Email
Ing. Mgr. Petr Tojnar 494 629 640 494 629 644 starosta@mestodobruska.cz
Bc. Jaroslav Bořek 494 629 660 497 629 582 j.borek@mestodobruska.cz
Josef Málek 494 623 243 494 623 245 pepa.dka@seznam.cz
Ing. Tomáš Seidl 494 629 563 494 629 582 t.seidl@mestodobruska.cz
SO ORP Náchod Telefon Mobil Fax Email
stálá služba 491426186 -- kr.na@mestonachod.cz
Jan Birke 491 405 200 -- j.birke@mestonachod.cz
Ing. Ondřej Poul 491 405 463 -- o.poul@mestonachod.cz
Pavel Štras 491 405 458 -- p.stras@mestonachod.cz
SO ORP Nové Město na Moravě Telefon Mobil Fax Email
Povodňová služba 491 419 608 491 419 600 krizove.rizeni@novemestonm.cz
SO ORP Hradec Králové Telefon Mobil Fax Email
Ladislav Tluka 495 707 649 495 707 642 ladislav.tluka@mmhk.cz
Petr Zumr 495 707 651 495 707 642 petr.zumr@mmhk.cz
Ing. Iva Šedivá 495 707 640 495 707 642 iva.sediva@mmhk.cz
Městská policie HK 495 707 910 495 707 912 mestska.policie@mmhk.cz
SO ORP Rychnov nad Kněžnou
Telefon Mobil Fax Email
Ing. Vlastimil Křížek 494 509 361 494 534 250 vlastimil. krizek@rychnov-city.cz
Ing. Dita Kunertová 494 509 356 494 534 250 dita.kunertova@rychnov-city.cz
Bc. František Talavašek 494 509 302 494 534 440 frantisek.talavasek@rychnov-city.cz

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP na krajské povodňové orgány (převzato z dPP KHK)

Při vzniku povodně je povinnost povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností informovat krajský povodňový orgán prostřednictvím telefonu 736 521 907 nebo 736 521 881 nebo prostřednictvím e-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz nebo faxem 495 817 426 především o těchto situacích:

 • dosažení průtoku většího jak při 50-leté vodě
 • bylo dosaženo 1. SPA pro některý vodní tok, úsek nebo územní obvod
 • dosažení směrodatného stavu pro vyhlášení 2. SPA ve sledované vodoměrné stanici (hlásný profil kategorie A) nebo na vodním díle
 • vyhlášení 2. SPA a 3. SPA
 • havárie vodních děl nebo zařízení způsobující povodňové nebezpečí
 • vznik mimořádných ledových jevů na vodních tocích způsobujících povodňové nebezpečí
 • vznik rozsáhlých povodňových škod nebo ztrát na životech v důsledku povodně
 • upozornění na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodňové situace a dosažení SPA
 • hlášení vyplývající z evidenčních listů jednotlivých hlásných profilů (informace o průtocích budou předávány při nefunkčnosti dálkového přenosu dat nebo při zjištění nesouladu na hlásném profilu) – informace je také předána RPP ČHMÚ Hradec Králové
Předání informací zajišťuje pan Bc. Jaroslav Bořek (případně jeho zástupce Ing. Tomáš Seidl).