Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem města Kaplice.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Kaplice.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území SO ORP Kaplice bude řídit povodňová komise ORP Kaplice, v případě extrémního ohrožení povodňová komise Jihočeského kraje.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Kaplice:

 • povodňové komisi Jihočeského kraje
 • KOPIS Jihočeského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Kaplice od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obcí či ORP, které leží výše na vodních tocích
 • povodňové komise Jihočeského kraje
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Jihočeského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Kaplice obdržet:

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnost povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Kaplice.

Zahájení činnosti povodňové komise ORP Kaplice včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány ORP, které leží níže na vodních tocích
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Jihočeského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Vltavy, státní podnik

Povodňová komise ORP Kaplice:

 • povodňovou situaci řeší ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
 • o vzniklé situaci informuje povodňové orgány obcí ve SO ORP a povodňové orgány sousedních ORP
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů Jihočeského kraje
 • povodňový orgán ORP Kaplice je podřízen krajskému povodňovému orgánu Jihočeského

Předseda povodňové komise ORP:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity ve SO ORP Kaplice
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území SO ORP Kaplice
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci ve SO ORP Kaplice
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise ORP Kaplice:

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území SO ORP Kaplice
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí ve SO ORP Kaplice a povodňovým komisím sousedních ORP
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední ORP, správce povodí, ČHMÚ a HZS o nebezpečí a  průběhu povodně
 • organizuje hlídkovou službu na území SO ORP Kaplice
 • zajišťuje organizaci evakuace na území SO ORP Kaplice
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech SO ORP Kaplice
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území SO ORP Kaplice
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území SO ORP Kaplice
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území SO ORP Kaplice
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území SO ORP Kaplice
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území SOORP Kaplice
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území SO ORP Kaplice
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území SO ORP Kaplice (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území SO ORP Kaplice
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území SO ORP Kaplice
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území SO ORP Kaplice a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce SO ORP Kaplice
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území SO ORP Kaplice

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: České Budějovice (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Kaplice
 9. Složky Armády ČR
 10. Orgány ochrany veřejného zdraví
 11. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
 12. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Vybrané obce na území SO ORP provozují lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému.

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé ohrožení povodní postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem) 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.