Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Moravský Krumlov je jedním z 21 správních obvodů v Jihomoravském kraji. Se svými 22 212 obyvately se rozkládá na ploše 348 km2 a zahrnuje 33 obcí. Hustota zalidnění je zde 64 ob/km2, což je přibližně polovina celorepublikového průměru, který činí 133 ob/km2. Nachází se zde tři hlavní toky. Jsou to řeky Rokytná, Miroslávka a Skalička. V rámci Jihomoravského kraje je toto území situováno v jihozápadní části. Severozápadní hranicí správní obvod sousedí s krajem Vysočina. V rámci Jihomoravského kraje sousedí na jižní straně s SO ORP Znojmo, na východní s SO ORP Pohořelice a severovýchodní s SO ORP Ivančice. 

Z geomorfologického hlediska náleží řešené území do systému Alpsko-himalájského. Geomorfologické provincie zasahující na území SO ORP jsou Západní Karpaty v jihovýchodní části a Česká vysočina v severozápadní části. Dále pak geomorfologické subprovincie Vněkarpatská sníženina, Českomoravská vrchovina a ze severovýchodu taktéž Brněnská vrchovina. Většina území SO ORP Moravský Krumlov se nachází v Jevišovické pahorkatině a Dyjsko-svrateckém úvalu. Zasahuje sem i výběžek Boskovické brázdy a Bobravské vrchoviny. Samotné město Moravský Krumlov leží v kotlině, která je ze tří stran obtékána řekou Rokytnou, v takzvaném meandru řeky Rokytné. 

Dle členění klimatických oblastí (Quitt, E. 1971) spadá území SO ORP Moravský Krumlov do mírně teplé oblasti MT11 a  dvou teplých oblastí T2, T4. Do mírně teplé oblasti MT11 spadá zhruba polovina  území správního obvodů v jeho severozápadní částí. Teplá oblast T2 zaujímá jeho střed a teplá oblast T4 tvoří menší oblast zasahující z jihovýchodu. Charakteristika oblasti MT 11 se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátka, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním směhové pokrývky. Oblast T2 má dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Pro oblast T4 je typické velmi dlouhé léto, které je velmi teplé a velmi suché. Přechodné období je velmi krátke s teplým jarem a podzimem. Zima je krátka, teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika
T2 T4 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19 19 - 20 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50 50 - 60