Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč je jedním z 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. SO ORP Přelouč čítá 42 obcí (Brloh, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Holotín, Choltice, Chrtníky, Chvaletice, Jankovice, Jedousov, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Kojice, Labské Chrčice, Lipoltice, Litošice, Mokošín, Morašice, Poběžovice u Přelouče, Přelouč, Přelovice, Přepychy, Řečany nad Labem, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svinčany, Svojšice, Tetov, Trnávka, Turkovice, Újezd u Přelouč, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice, Zdechovice a Žáravice), 63 katastrálních území a 78 základních sídelních jednotek.

Obce v SO ORP Přelouč na leteckém snímku

V rámci Pardubického kraje je území správního obvodu situováno v jižní části. Jižní a jihozápadní hranicí správní obvod sousedí se Středočeským krajem (SO ORP Kolín, SO ORP Kutná Hora a SO ORP Čáslav). Severní hranicí správní obvod sousedí s Královehradeckým krajem (SO ORP Hradec Králové). Východní hranicí sousedí s SO ORP Pardubice (Pardubický kraj) a jižní hranicí s SO ORP Chrudim (Pardubický kraj).

K 1. 1. 2014 bylo evidováno na území správního obvodu 24 704 obyvatel, hustota zalidnění činila  96 ob/km2 a výměra byla 257 km2.

Co se týče dopravy, základní páteř tvoří:

  • silnice I/2, která je silnicí I. třídy a spojuje Prahu, Kutnou Horu, Přelouč a Pardubice.
  • silnice II/322, která je silnicí II. třídy a je napojena ze silnice I/2 směrem na Kolín.
  • silnice II/333, která je silnicí II. třídy a vede z Přelouče přes Lázně Bohdaneč do Hradce Králové.
  • východní částí SO ORP vede silnice II/342, která je silnicí II. třídy a spojuje obec Valy s městem Heřmanův Městec.
  • jižní část SO ORP protíná silnice I/17, která je silnicí I. třídy a spojuje Čáslav s Chrudimí.

Území ORP Přelouč spadá celé do geomorfologické provincie Česká Vysočina a subprovincie Česká tabule. Celé území spadá do tzv. Hercynského území. Většina území spadá do do oblasti Východočeské tabule, jihozápadní část zasahuje okrajově do Českomoravské vrchoviny. Východočeská tabule zabírá celky Východolabské tabule a Svitavské pahorkatiny a podcelky Pardubická kotlina a Chrudimaská tabule. Z Českomoravské vrchoviny zasahuje do území SO ORP Přelouč celek Železné hory a podcelek Chvaletická pahorkatina.

Dle členění klimatických oblastí (Quitt, E. 1971) spadá území SO ORP Přelouč do teplé oblasti T2. Pro oblast T2 je typické dlouhé léto, které je velmi teplé a suché. Přechodné období je krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, teplá a suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 – 10 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 350 až 400 mm srážek.

Charakteristika klimatické oblasti

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 [°C] a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50


Největším a nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím správním obvodem Přelouč je řeka Labe a její přítoky. Tok Labe si zde již vytvořil svoji nivu, a okolní půdy tvoří převážně kvartérní usazeniny. Jedná se hlavně o písčité, štěrkové a hlinité půdy, na kterých se pěstují v kombinaci s teplým podnebím nejčastěji náročnější plodiny.

O vodních tocích spadajících do povodí Labe týkajících se SO ORP Přelouč najdeme více informací v části Hydrologické údaje.