Výtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán SO ORP Přelouč.

Osoba vykonávající povodňovou službu má k dispozici:

 • tento výtah
 • počítač s připojením na internet
 • telefon a nabíječku
 • datový nosič s dPP (uloženou offline verzi digitálního povodňového plánu)
 • tištěný povodňový plán
 • mapu SO ORP
 • přílohy povodňového plánu: 1) důležité kontakty, 2) PK SO ORP Přelouč, PK jednotlivých obcí nacházejících se v SO ORP Přelouč, PK sousedních SO ORP a PK Pardubického kraje, 3) plán spojení na důležité organizace, 4) dokumenty

 

Informační tok vyplývající z dPP

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise ORP Přelouč od:

 • předpovědní povodňové služby ČHMÚ
 • povodňové komise Pardubického kraje
 • povodňových komisí obcí ležících v SO ORP Přelouč
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS Pardubického kraje

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Přelouč:

 • povodňové komisi Pardubického kraje
 • povodňoé komisím ORP Kolín ležící níže na vodních tocích
 • povodňovým komisím dotčených obcí ležících v SO ORP Přelouč
 • krajskému operačnímu středisku HZS Pardubického kraje

Kontakty na KOPIS, Povodí Labe a ČHMÚ

Subjekt Telefon  Mobil Fax  Email 
KOPIS Pardubického kraje 950 570 110 --- 950 570 108 kopis@pak.izscr.cz
Povodí Labe, s.p. - VHD 495 088 720 (730) 606 643 437 495 088 733 vhd@pla.cz
ČHMÚ – RPP HK (prac. doba 5:30-17:30 hodin) 495 705 011 --- 495 436 166 popelka@chmi.cz
ČHMÚ – RPP Ústí nad Labem (v době od 17:30-5:30 hodin) 472 706 048 (051) --- 472 706 014 novakm@chmi.cz

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodní z ORP obcím v SO ORP Přelouč

Hlásná služba SO ORP Přelouč dostává informace od hlídkové služby SO ORP Přelouč a hlásných služeb obcí v SO ORP Přelouč. V případě obdržení informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo výstrahy ČHMÚ předává hlásná služba ORP tuto informaci obcím v SO ORP, kterých se tato informace týká. Informace bude předána vždy odesláním e-mailu a dále rozesláním hromadné SMS zprávy nebo telefonicky. Za předání zodpovídá tajemník povodňové komise pan Lubomír Novotný. Výstražná zpráva pro obce je vždy předána starostovi obce.
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP na sousední ORP

PK ORP Přelouč informuje o vývoji povodňové situace povodňový orgán ORP Kolín.

Po obdržení výstražné zprávy od KOPIS HZS Pardubického kraje (obdrží Lubomír Novotný, Ing. Antonín Mareček, Ing. Luboš Minařík a Otakar Sibera) zavolá pan Lubomír Novotný na ČHMÚ za účelem ověření informace a zjištění dalších podrobností. Dále se pan Lubomír Novotný informuje od ORP nacházejících se výše na tocích a informuje všechny kontaktní osoby (uvedené v tabulce níže) ORP Kolín.

Kontaktní osoby vybraných ORP Pardubického a Středočeského kraje, kterým má být předáváno Upozornění ČHMÚ a Výstraha ČHMÚ a osoby, na které se mohou zástupci krajské povodňové komise obracet s dotazy ohledně vývoje situace

SO ORP Přelouč Telefon Email
Lubomír Novotný  466 094 141 lubomir.novotny@mestoprelouc.cz
Ing. Antonín Mareček 466 094 147 antonin.marecek@mestoprelouc.cz
Ing. Luboš Minařík 466 026 148 lubos.minarik@mestoprelouc.cz
Otakar Sibera  466 094 212 otakar.sibera@mestoprelouc.cz
SO ORP Pardubice Telefon Email
Otto Sigmund 466 859 321 otto.sigmund@mmp.cz
Ing. Jiří Kyncl 466 859 604 jiri.kyncl@mmp.cz
Ing. Jiří Prax 466 615 586 adonix@adonix.cz
SO ORP Chrudim Telefon Email
Ing. Ivo Rychnovský 469 657 330 ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
Ing. Pavel Koreček 469 657 334 pavel.korecek@chrudim-city.cz
Mgr. Marek Kozák 469 657 660 marek.kozak@chrudim-city.cz
SO ORP Kolín (Středočeský kraj)
Telefon Email
Mgr. Tomáš Pospěch  321 727 354 tomas.pospech@mukolin.cz
Bohuš Pelč 321 721 401 bohus.pelc@mukolin.cz

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP na krajské povodňové orgány

Při vzniku povodně je povinnost povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností informovat krajský povodňový orgán prostřednictvím p. Ing. Josefa Hejduka, tajemníka povodňové komise Pardubického kraje: 466 611 350 nebo 724 096 502 nebo prostřednictvím e-mailu josef.hejduk@pardubickykraj.cz především o těchto situacích:

 • dosažení průtoku většího jak při 50-leté vodě
 • bylo dosaženo 1. SPA pro některý vodní tok, úsek nebo územní obvod
 • dosažení směrodatného stavu pro vyhlášení 2. SPA ve sledované vodoměrné stanici (hlásný profil kategorie A) nebo na vodním díle
 • vyhlášení 2. SPA a 3. SPA
 • havárie vodních děl nebo zařízení způsobující povodňové nebezpečí
 • vznik mimořádných ledových jevů na vodních tocích způsobujících povodňové nebezpečí
 • vznik rozsáhlých povodňových škod nebo ztrát na životech v důsledku povodně
 • upozornění na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodňové situace a dosažení SPA
 • hlášení vyplývající z evidenčních listů jednotlivých hlásných profilů (informace o průtocích budou předávány při nefunkčnosti dálkového přenosu dat nebo při zjištění nesouladu na hlásném profilu) – informace je také předána RPP ČHMÚ Hradec Králové
Předání informací zajišťuje pan Lubomír Novotný, tajemník PK.