Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok
Na vodních tocích ve správním území ORP Uherský Brod se nachází vodní dílo III. kategorie z hlediska TBD - vodní nádrž Bojkovice », která by v případě havárie mohla vyvolat povodeň většího rozsahu. Ve správním území ORP Uherský Brod se dále nachází významná vodní nádrž Ordějov » IV. kategorie z hlediska TBD a několik dalších ve stejné kategorii TDB. Proti proudu Luhačovického potoka (ORP Luhačovice) se nachází vodní dílo II. kategorie z hlediska TBD - vodní nádrž Luhačovice » a vodní dílo III. kategorie z hlediska TBD - vodní nádrž Ludkovice », které by v případě havárie mohly vyvolat povodeň většího rozsahu.


VD Bojkovice »

Jedná se o dílo III. kategorie, které se nachází na Kolelačském potoce (2,70 ř. km) asi 2 km od obce Bojkovice v nadmořské výšce 311,4 m. Plocha povodí činí 13,81 km2 s celkovým objemem 0,965 mil. m3. Od města Uherský Brod leží VD Bojkovice přibližně ve vzdálenosti 20 km. Více informací o vodním díle na stránkách pmo.cz
Správce: Povodí Moravy, s. p., 724 258 805; závod Střední Moravy

VD Ludkovice »

Jedná se o dílo III. kategorie, které se nachází na Ludkovickém potoce (6,25 ř. km) nad stejnojmennou obcí v nadmořské výšce 277,05 m. Plocha povodí činí 13,1 km2 s celkovým objemem 0,690 mil. m3. Od města Uherský Brod leží VD Ludkovice přibližně ve vzdálenosti 10 km. Více informací o vodním díle na stránkách pmo.cz
Správce: Povodí Moravy, s. p., 724 258 805; závod Střední Moravy

VD Luhačovice »

Jedná se o dílo II. kategorie, které se nachází na Luhačovickém potoce (14,4 ř. km) necelé 3 km nad městem Luhačovice v nadmořské výšce 275 m. Plocha povodí činí 44,87 km2 s celkovým objemem 2,734 mil. m3. Od města Uherský Brod leží VD Luhačovice přibližně ve vzdálenosti 10 km. Více informací o vodním díle na stránkách pmo.cz
Správce: Povodí Moravy, s. p., 724 258 805; závod Střední Moravy

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

 • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
 • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
 • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
 • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.

Na území SO ORP Uherský Brod se dále nachází několik vodních nádrží kategorie IV. TBD. »
 Dokumentace je dosud zpracována pro:
 • VD Bojkovice - SPA při vzniku zvláštní povodně (zpracovalo Povodí Moravy, s. p.)
Povodí Moravy, s. p., pobočka Brno spravuje:
 • Vodárenská nádrž Bojkovice na potoce Kolelač (SO ORP Uherský Brod)
 • Vodárenská nádrž Ludkovice na Ludkovickém potoce (SO ORP Luhačovice)
 • Retenční nádrž Luhačovice na Luhačovickém potoce (SO ORP Luhačovice)
Vodní díla v povodňovém plánu SO ORP Uherský Brod. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.