Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně

Činnost povodňové komise ORP Vsetín se řídí Statutem povodňové komise ORP Vsetín. Jednání povodňové komise města Vsetín se řídí Jednacím řádem povodňové komise ORP Vsetín.

Zahájení činnosti povodňové komise ORP Vsetín včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány sousedních ORP
 • Povodňový orgán Zlínského kraje
 • KOPIS HZS Zlínského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území SO ORP Vsetín a je nutná koordinace prováděných opatření.

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může Povodňový orgán ORP Vsetín obdržet:

 • od povodňového orgánu Zlínského kraje
 • od povodňových orgánů obcí ve SO ORP Vsetín
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Zlínského kraje

 

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území SO ORP Vsetín.

a) Činnost povodňového orgánu ORP Vsetín v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu SO ORP Vsetín
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých obcí ve SO ORP Vsetín
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Zlínského kraje nebo KÚ Zlínského kraje):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních ORP
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
 • provést zápis v povodňové knize
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Vsetín, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

 

c) Činnost povodňového orgánu ORP Vsetín při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné služby ORP Vsetín
 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Vsetín a sousedním ORP
 • prověřuje spojení a dosažitelnost povodňových orgánů sousedních ORP a povodňových orgánů obcí ve SO ORP Vsetín
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • o vzniklých situacích informuje pravidelně příslušné povodňové orgány obcí ve SO ORP Vsetín, sousedních ORP, a Zlínského kraje, správce vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise ORP Vsetín, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda povodňové komise ORP nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

 

d) Činnost povodňového orgánu města Vsetín při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Vsetín a sousedním ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • předseda povodňové komise ORP Vsetín nebo místopředseda svolává povodňovou komisi ORP a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne SO ORP Vsetín a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
 • svolání povodňové komise ORP Vsetín se oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Vsetín, sousedních ORP, a Zlínského kraje, správci vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Vsetín, sousedních ORP, a Zlínského kraje, správci vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Vsetín a vyhodnocuje získané informace
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Vsetín Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňové orgány obcí ve SO ORP Vsetín a sousedních ORP, je s nimi v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise ORP Vsetín, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda povodňové komise ORP, případně jimi pověřený člen povodňové komise.

 

e) Činnost povodňového orgánu města Vsetín při vzniku III. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Vsetín a sousedním ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Vsetín, sousedních ORP, a Zlínského kraje, správci vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje
 • v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím SO ORP na další stoupající tendenci, upozorní na situaci povodňové orgány příslušných obcí
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Vsetín a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Praha
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zjišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Vsetín Policii ČR  o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán ORP vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území SO ORP, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu Zlínského kraje nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území SO ORP. Povodňová komise ORP Vsetín v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise Zlínského kraje a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodotečích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru
Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise ORP Vsetín, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda povodňové komise ORP, případně jimi pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňové komise při vyhlášení „stavu nebezpečí“ nebo „nouzového stavu“ se řídí operačním plánem – Povodeň velkého rozsahu, který je součástí Krizového plánu obce.