Způsob vyžádání pomoci při povodni

a)    při řešení povodně bez vyhlášení krizového stavu

            V případě, že nebyl vyhlášen krizový stav, vyžadují pomoc:

  • předsedové povodňových komisí obcí (starostové obcí) cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS.

 

b)    při řešení povodně po vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav)

            V případě, že byl vyhlášen krizový stav, vyžadují pomoc:

  • předsedové povodňových komisí obcí (starostové obcí)
  • vedoucí krizových štábů obcí s rozšířenou působností (starostové obcí s rozšířenou působností) cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS a cestou Krizového štábu Zlínského kraje.

 

V obou případech jsou k dispozici prostředky samostatné záchranné roty Olomouc a dalších vojenských útvarů dle Krizového plánu Zlínského kraje.

Vyžadování pomoci se řídí „Směrnicí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k  nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky“, která je součástí Krizového plánu ORP Vsetín.

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Zlínského kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad:

Zásady pro vyhlašování krizových stavů

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Nouzový stav

Ústavní zákon 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Vláda

(předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnos

  • celý stát
  • omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

Hejtman kraje

Jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

  • celý  kraj
  • část kraje

Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)