Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Osík se nenachází hlásný profil kategorie A ani B. Profil této kategorie se na toku Desné nenachází vůbec. Rozhodným vodočtem pro obec Osík je hlásný profil jez u Obecního Úřadu Dolní Újezd (u koupaliště). »

V profilu nad Říkovickým potokem (plocha povodí 77,69 km2) dosahují průměrné roční hodnoty srážek v povodí 712 mm, průměrný roční odtok 197 mm, specifický odtok 6,23 l/s/km2. Průtok v tomto profilu je 0,48 m3/s.

Tab. 1 Hydrologické údaje Desné v profilu nad Říkovickým potokem

nad Říkovickým potokem Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
N- leté vody (m3/s) 3 11 16 30 36

 

V profilu Dolní Újezd - ČOV, ř. km 11,1 (plocha povodí 49,96 km2) dosahuje průměrná roční hodnota srážek v povodí 711 mm a průměrný dlouhodobý průtok v tomto profilu je 0,34 m3/s.

Tab. 2 Hydrologické údaje Desné v profilu Dolní Újezd - ČOV

 N- leté vody (m3/s)
Profil 1 2 5
10 20 50 100
Dolní Újezd - ČOV 3,46 6,37 11,5 16,4 22,1 31,2 39,2
 M - denní vody (m3/s)
Profil 30 90 180 270 330 335 364
Dolní Újezd - ČOV 0,78 0,43 0,24 0,14 0,078 0,049 0,032

 

Tab. 3 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Dolní Újezd – jez u Obecního úřadu Dolní Újezd (u koupaliště)

SPA vodní stav (cm)
bdělost 35   
pohotovost 60
ohrožení 100

 

Pro potřeby obce je vybudován pomocný profil kategorie C, je umístěn na mostu u Kličkových a je vybaven vodočetnou latí s barevně odlišenými stupni povodňové aktivity.

Pro samotnou ochranu obce Osík před povodněmi mají nezanedbatelný význam hlásné profily kategorie C a hlásná čidla obcí výše na toku Desné (Horní Újezd, Poříčí u Litomyšle).

 

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily