Charakteristika zájmového území

Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji, na území bývalého okresu Kolín, jež je zároveň místně příslušnou obcí s rozšířenou působností. Městys Plaňany se skládá ze 4 částí (Blinka, Hradenín, Plaňany a Poboří), z nichž každá má své katastrální území. V městysu bylo k 1. 1. 2018 evidováno celkem 1873 obyvatel. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

První písemná zmínka o obci je z roku 1222, historie osídlení tohoto místa, ale spadá do období bylantské kultury v 1. stol. př. Kristem. V Plaňanských polích bylo odkryto devět bohatých bylantských hrobů, jeden z nich obsahoval kostru muže s bronzovým mečem, železnou sekerou a železnými součástky vozu. Tyto nálezy z roku 1931 jsou vystaveny v muzeu v Kolíně. Při stavbě sokolovny v roce 1894 byl odkryt kostrový hrob, ve kterém se našly rosetkový zapínací náramek s nálitky, šnekovitě zdobené nánožníky, spona a náramek ze sedmi dutých polokoulí. Tyto nálezy jsou v Národním muzeu v Praze.

Plaňany disponují dobrou občanskou vybaveností a nachází se zde mateřská škola a 1. a 2. stupeň základní školy, chráněné bydlení pro seniory a ordinace praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost, stomatologa, gynekologa a lékárna. Dále se zde nachází hřiště, tělocvična, středisko pro volný čas, knihovna, 3 kostely a dva hřbitovy (v Plaňanech a Poboří). V Plaňanech je evidováno celkem 356 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci.Plaňany jsou velice dobře dopravně dostupné, přičemž nejvýznamnější dopravní trasou procházející v blízkosti městyse je silnice I/12, spojující Prahu a Kolín. Spojení s městy Pečky a Poděbrady zajišťuje silnice II/329. Plaňany leží na regionální železniční trati č. 012 spojující Pečky a Kouřim.

Městys Plaňany na základní mapě 1:50 000

Struktura půdního fondu

Celková rozloha zájmového území činí 1384 ha, z toho 86,3 % rozlohy tvoří zemědělská půda (přičemž 82 % celkové rozlohy je orná půda, 1,8 % zahrady, 0,9 % ovocné sady a 1 % trvalé travní porosty), 2,2 % rozlohy tvoří lesní půda, 1 % vodní plochy, 2,3 % zastavěné plochy a 8,9 % ostatní plochy.

Využití pozemků v městyse Plaňany (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1134,2 ha 81,9 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 24,4 ha 1,8 %
Sady 9,8 ha 0,7 %
Trvalé travní porosty 14 ha 1 %
Lesní půda 30,8 ha 2,2 %
Vodní plochy 14,3 ha 1 %
Zastavěná plochy 32,2 ha 2,3 %
Ostatní plochy 124,9 ha 9 %
Celková výměra k.ú. 1384,7 ha 100 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do rozhraní České křídové pánve a Kutnohorského krystalinika. Plošně nejrozšířenější jsou v zájmovém území kvartérní sprašové pokryvy, které na severu překrývají křídové sedimenty (pískovce okraje České křídové pánve), v jižní části zájmového území však již překrývají proterozoické horniny (silně metamorfované migmatity a ortoruly Kutnohorského krystalinika). Tyto metamorfity jsou obnaženy na svazích v zařezaných údolích vodních toků. Křídové pískovce, jílovce a slínovce v území vystupují pouze ostrůvkovitě. Podél vodních toků na dně údolí najdeme nivní a deluviofluviální sedimenty. Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule a okrsku Kouřimská plošina. Pro tuto oblast je charakteristický erozně denudační reliéf nízkých tabulí kvartérního stáří, se zařezanými údolími vodních toků. Půdní pokryv zájmového území odpovídá charakteru podloží, kdy na spraších jsou vyvinuty černozemě (modální, luvické i karbonátové), v údolí vodních toků najdeme fluvizemě (modální i glejové) a na svazích pak kambizemě.

Digitální model terénu obce Plaňany

 

Sklonitostní poměry na území obce Plaňany

 

Klimatické charakteristiky

Území městyse Plaňany se rozkládá na jižním okraji České tabule, v nadmořské výšce 210 až 294 m n. m. Dle Quittova členění se jedná o teplou oblast T2, kdy průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 – 10 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 °C a průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 18 – 19 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 350 – 400 mm srážek.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30-  40
Průměrná teplota v lednu -2°C - (-3°C)
Průměrná teplota v červenci 18°C - 19°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50