Charakteristika zájmového území

Obec Potštejn se rozkládá asi pět kilometrů jižně od Vamberka a asi 22 kilometrů od Žamberka v podhůří Orlických hor v údolí Divoké Orlice. Obec se nachází v Královéhradeckém kraji. Přísluší pod obec s rozšířenou působnosti Rychnov nad Kněžnou. K 31. 12. 2015 bylo v obci evidováno 940 obyvatel.

V obci se nachází ZŠ. Obec také nabízí mnoho sportovních (HC Predátoři), relaxačních a zájmových příležitostí (SDH Hasiči, Okrašlovací spolek či Ochotnicko-čtenářskou besedu). Dále zde nalezneme historické památky – kostel sv. Vavřince, který byl vybudovaný v 19. století nebo zámek v barokním slohu z 18. století. V údolí Divoké Orlice je památné místo se vzpomínkou na působení Českých bratří.

Velikost katastru činí 904,6 ha, z toho převažuje lesní půda, která zaujímá 472,3 ha.

Využití pozemků v obci Potštejn (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 130,4 ha 14,4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 40,2 ha 4,4 %
Sady 0,3 ha 0 %
Trvalé travní porosty 134,7 ha 14,9 %
Lesní půda 472,3 ha 52,2 %
Vodní plochy 24,2 ha 2,7 %
Zastavěná plochy 15,8 ha 1,7 %
Ostatní plochy 86,8 ha 9,6 %
Celková výměra k.ú. 904,6 ha 100 %

     

Katastr obce Potštejn

Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast Východočeská tabule, celek Orlická tabule a podcelek Třebechovická tabule. Území patří do oblasti Východočeské tabule, která leží ve východní části České Tabule. Tabule je vyplněna především druhohorními sedimenty, kdy jsem zasahovalo mělké moře ze severu. Nacházející se zde především slínovce, jílovce a spongility.


Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Potštejn je řeka Divoká Orlice, která pramení v horských rašeliništích v nadmořské výšce cca 800 m v Polsku. Soutokem Divoké a Tiché Orlice u Albrechtic nad Orlicí vzniká řeka Orlice. Významným regulátorem toku Divoké Orlice je vodní nádrž Pastviny s vyrovnávací nádrží nedaleko obce Nekoř. Délka toku Divoké Orlice je 99,3 km.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území Potštejna do mírně teplé klimatické oblasti MT7.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT7.

Charakteristika  
Počet letních dnů (teplota > 25 °C) 30 – 40
Průměrná teplota v červenci 16 – 17 °C
Počet mrazových dnů 110 – 130
Počet ledových dnů 40 – 50
Průměrná teplota v lednu -2 – -3 °C 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou           60 – 80
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 mm
Srážkový úhrn v zimním období 250- 300 mm