Charakteristika ohrožených objektů

Ohrožené objekty

Na území obce Prakšice nejsou žádné objekty ohrožené povodněmi. Dle metody stanovení kritických bodů (zpracované VÚV TGM, v.v.i.) je v obci potenciální rikziko vzniku přívalových povodní na toku Prakšického potoka a jeho levostranného přítoku v obci. »

 

Ohrožující objekty

Na území obce se nenachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).