Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Holomňa ČHP 4-13-01–125, IDVT 10205821 přitéká do od severovýchodu od obce Prakšice,protéká obcí Drslavice a stává se pravostranným přítokem řeky Olšavy, do které se vlévá v km 14,9.

 

HLÁSNÉ PROFILY

Území obce Prakšice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Holomňa. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil umístěný v obci Pašovice, který je umístěn na operné zdi pod mostem silnice č. III/49714, pravý břeh. Platnost profilu je pro obce Pašovice, Prakšice a Drslavice.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Pašovice, (Holomňa) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 90
Ohrožení 120
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vodní tok Holomňa nemá na území obce Prakšice oficiálně stanovené záplavové území. Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené.  

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Prakšice »

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Prakšice - Prakšický potok Přítok přívalových vod z povodí Prakšického potoka. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 12,9 %, podíl orné půdy činí 27,3 %. Plocha kritického bodu je 173,8 ha SSZ
Prakšice - Široké Přítok přívalových vod z lokality Široké. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 10 %, podíl orné půdy činí 99,7 %. Plocha kritického bodu je 44,8 ha S

 

Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území obce

Na území obce se nachází Prakšický rybník. Toto vodní dílo se ovšem nachází pod intravilánem obce, tudíž přímo neovlivňuje odtokové poměry v obci.

Vodní díla na území obce Prakšice »

ID (DIBAVOD) Název Vodní tok Plocha [ha] Účel Vlastník; kontakt
413011250001 Prakšický rybník Bezejmenný tok 3,7   Rybářství Hodonín, spol. s r.o.