Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Zaplavení ohrožuje především část Lohenice (hrozí odříznutí od zpevněných ústupových komunikací, zbývají nezpevněné lesní cesty směrem na Výrov), dolní část Mělic (záplavové území okrajem zasahuje spodní část směrem k Labi včetně komunikace směřující k mostu přes Labe) a okrajově se dotýká pozemků přiléhajících k Labi ve Lhotě u Přelouče. Ve městě Přelouči však ohrožuje zaplavením území a zástavbu na levém břehu již v úseku nad jezem a rozsáhlou zástavbu ve spodní části města od komunikace Přelouč – Břehy (včetně) až po čistírnu odpadních vod.

Povodňové škody mohou nastat při zpětném průtoku z Labe zatápěním kanalizačního a odvodňovacího systému zpětným vzdutím do zástavby a vylitím vody z koryt drobných toků do přilehlého terénu. Schéma kanalizačního systému pro město Přelouč je uvedeno v příloze povodňového plánu.

Na drobných tocích (Lipoltická svodeň, Brložský potok, Švarcava) budou z hlediska ohrožení rozhodující výpadky extrémních lokálních srážek, které je mohou v krátkém časovém úseku (řádově v hodinách) výrazně rozvodnit. Problémy budou vznikat u zatrubnění, mostků a propustků. Švarcava protéká v horní části města malou nádrží „Račanským rybníkem“ nazývaným též „Rybníčkem“, na které je situován výtokový objekt do pokračující zatrubněné části Švarcavy a vtok do zatrubnění je krytý česlicemi. Tento vtok představuje potenciální nebezpečí pro odtokové poměry, neboť při především hydrometeorologickém extrému může dojít k omezení jeho průtočnosti naplaveným splávím. V extrémním případě může dojít k vybřežení natékající vody, neboť nádrž nemá bezpečnostní přepad, a voda může částečně ohrozit přilehlé pozemky a zástavbu. Ze zkušeností z minulých povodní je možno konstatovat, že je ohrožována zástavba nad Račanským rybníkem a to na pravém břehu Švarcavy v toku v podstatě těsně nad koncem vzdutí z rybníka. I na ostatních objektech u drobných toků bude docházet k omezování jejich průtočné kapacity nahromaděním spláví, což bude mít za následek vzdutí vody a její následný přeron přes komunikace či propustky a přejezdy. Lipoltická svodeň ohrožuje silniční propustek v Tupesích (silnice Povrdy – Tupesy) včetně přilehlých zemědělských pozemků a přilehlé zástavby (č.p. 3,5). Brložský potok ohrožuje v části Škudly místní komunikace, objekt ZD včetně přilehlé zástavby (č.p. 1, 2, 3, 7, 20). Jedná se o vodu ve sklepích a jímkách. Škudly může ohrožovat též Senický potok (protéká poměrně daleko od okraje zástavby) a to především na zemědělsky využívaných pozemcích. Brložský potok dále ohrožuje zemědělské pozemky ve Lhotě pod Přeloučí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a možnosti omezení funkčnosti protipovodňových opatření jsou ohrožené nemovitosti ponechány v původním rozsahu (území a nemovitosti obyčejně zůstávají, mění se pouze majitelé), neboť představují dobrý zdroj informací při vzniku extrémní situace (s odkazem na zkušenosti např. z Liberecka z povodní z roku 2010, kdy poškození lidé tvrdí „tady voda nikdy nebyla“, což není pravda, neboť obdobná voda zde protékala přibližně před sto lety, ale nikdo si ji už nepamatuje a to ani se souvislostmi vázanými na protipovodňová opatření realizovaná v té době v období po povodních.

Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území města se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Přelouč.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Přelouč u předsedy povodňové komise města.