Hydrologické údaje

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území města Přelouč je řeka Labe. Délka toku činí 358,3 km a plocha povodí 49 933 km2 (v Česku; celková délka je 1 154 km a celková plocha povodí 144 055 km2). Územím města Přelouč protéká Labe v jeho severní části, východo-západním směrem. 

Okrajovými částmi území Přelouče protékají dva drobné vodní toky Lipoltická svodeň a Brložský potok. Specifické místo mezi drobnými vodními toky zaujímá Švarcava, která částečně zatrubněná protéká centrem zástavby v Přelouči.

Na území katastru se nenachází žádné vodní dílo I. a II. kategorie. Na území města se nachází jez Přelouč, který spadá do III. kategorie TBD. Nachází se zde také několik vodních děl IV. kategorie. Severovýchodně se nachází vodní nádrž Buňkov o rozloze 57 ha a v intravilánu města se nachází Račanský rybník (0,37 ha). Na katastru města se také nachází zaplavený pískovcový lom.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQ[m3.s-1]N-leté průtoky [m3.s-1]
151050100
HP kat. A Přelouč, Labe 950,95 59,2 285 502 602 845 956

N-leté průtoky dalších vodních toků

Místo profiluN-leté průtoky [m3.s-1]
1252050100
Švarcava - nad zatrubněním 0,97 1,64 2,70 5,50 7,72 9,65
Lipoltická svodeň - Tupesy 0,6 - 1,7 3,3 4,6 5,7
Brložský potok - Škudly 2,0 - 5,4 7,6 14,6 18,0

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Přelouč se nachází měrný profil kategorie A Přelouč (Labe). Profil je umístěn na pravém břehu přibližně 200 m pod elektrárnou.

Stupně povodňové aktivity - HP kat. A Přelouč, Labe »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3.s-1]
Bdělost 240 235
Pohotovost 330 394
Ohrožení 400 543
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - HP kat. C Přelouč (Štěpánov), bezejmenný tok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 110
Ohrožení 140
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - HP kat. C Přelouč (Tupesy), Lipoltická svodnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 100
Ohrožení 120
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.