Charakteristika zájmového území

Obec Pržno je typickou podhorskou vesnicí, která leží na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 1 042 obyvatel. Velikost obce činí 21,91 km2, z toho cca 62 % tvoří zemědělská půda, 14 % lesy, 5 % zastavěné plochy, 3,5 % vodní plochy a 15,5 % ostatní plochy.

Využití pozemků v obci Pržno

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 62 %
Orná půda 59,4 %
Zahrady a ovocné sady 3,8 %
Trvalé travní porosty 36,9 %
Lesní půda 14 %
Zastavěné plochy 5 %
Vodní plochy 3,5 %
Ostatní plochy 4,5 %
Celková výměra k. ú. 2 191 ha

 

Obec Pržno na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Frenštátská brázda a okrsku Lysohorské podhůří. Okrsek Lysohorské podhůří je úpatní pahorkatinou o rozloze 73 km2 tvořenou flyšovými jílovci, břídlicemi a pískovci. Vyskytují se zde kvartérní sedimenty, náplavové kužely a také zde dochází k častým sesuvům. Povrch je členitý, převážně erozně-denudační v málo odolných horninách se zbytky úpatního zarovnaného povrchu.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce mírně teplé podoblasti MT2, severní část obce pak do mírně teplé podoblasti CH9.

Charakteristika mírně teplých podoblasti MT2  a MT9

Charakteristika
MT2
MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -3 - (-4) °C -3 - (-4) °C
Průměrná teplota v červenci 16 - 17 °C 17 - 18 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 120 - 150

Klimatické podoblasti na území obce Pržna (dle Quitta, 1971)