Charakteristika zájmového území

 

Obec Radkova Lhota se nachází v Olomouckém kraji mezi toky Moštěnka a Dolnonětčický potok, asi 40 km jihovýchodně od Olomouce. Obec Radkova Lhota spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov, která se nachází ve vzdálenosti asi 16 km.
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 činil 185, z toho 79 mužů a 106 žen.

Území obce se skládá z 1 části. Přidruženou částí je Lhotsko, v němž se nachází bývalý panský dvůr v současnosti využívaný jako domov důchodců. Celková rozloha katastrálního území činí 210 ha. Území obce tvoří ze 3 % lesy (6 ha), 2 % tvoří trvalé travní porosty (4 ha), 71 % orná půda (150 ha) a 1,4 % tvoří zastavěné plochy (3 ha).

Průměrná nadmořská výška obce se pohybuje okolo 250 m n. m. Nejvyšší vrchol v okolí se nachází severozápadně od obce Radkova Lhota v nadm. výšce 287 m n. m. (Kleštěnec).

Z geologického hlediska je území tvořené terciérními horninami alpinsky zvrásněnými. Půdní pokryv modální luvizem a v blízkosti vodních toků fluvizemě. Geomorfologicky obec spadá do provincie Západních Karpat a celku Podbeskydská pahorkatina.

Radkova Lhota spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní občanská vybavenonost je k dosažení v okolních vesnicích. Lékařské služby poskytují převážně okolní obce, ordinace praktického lékaře je také v areálu Domova důchodců v Radkově Lhotě. Nejbližší pošta je v Dřevohosticích.

Na území obce je provozováno několik místních spolků, např. Hasiči, Jezdecký klub, Český Červený kříž či Rybáři.

Z hlediska dopravy obcí prochází silniční komunikace III. třídy spojující Radkovu Lhotu s Dřevohosticemi a Dolními Netčicemi. Železnice obcí neprochází.