Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Skorošice je při povodni ohrožováno zhruba 21 budov, které trvale obývá zhruba 81 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Skorošice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Skorošice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na území obce se nacházejí čtyři objekty, které by v případě povodně mohly představovat zdroj znečištění vodního toku. Jedná se objekty s č. p. 30, 120, 243, kde zdroj ohrožení představují látky biologického charakteru (kejda, močůvka) a o objekt s č. p. 197, v němž jsou skladovány fasádní barvy.
Ohrožující objekty na území obce Skorošice
Kontaminovaná místa na území obce Skorošice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Skorošice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Skorošice u předsedy povodňové komise obce.