Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území obce Skorošice patří do povodí řeky Odry. Hlavním vodním tokem území obce je Skorošický potok pramenící na východním úbočí Špičáku v nadmořské výšce cca 785 m n. m. Potok následně teče směrem na východ a protéká Dolními i Horními Skorošicemi, Tomíkovicemi a na území obce Kobylá nad Vidnavkou se vlévá do řeky Vidnávky. Břehy potoka jsou částečně zděné a částečně přírodní.

Stříbrný potok pramení v horské oblasti na severním úbočí Smrku v nadmořské výšce 1090 m n. m. Potok následně obtéká Stříbrný vrch ze západní strany a Stříbrným údolím se dostává až do Nýznerova, odkud pokračuje do města Žulová, kde se vlévá do řeky Vidnávky. Koryto Stříbrného potoka je částečně zděné a částečně jsou jeho břehy přírodní.

Petrovický potok pramení v nadmořské výšce cca 498 m n. m. Protéká Petrovicemi, stáčí se severním směrem a na území Vlčic se vlévá do Vojtovického potoka.

Východním okrajem území obce prochází i řeka Vidnavka. Pramen řeky se nachází na západním úbočí Studnéčného vrchu v nadmořské výšce cca 830 m na území obce Česká Ves. Nedaleko za pramennou oblastí překračuje Vidnavka hranice obce a dostává se na území Vápenné. V místě, kde řeka vstupuje do údolí, se stáčí na sever. Postupně protéká obcí Vápenná, městem Žulová a obcí Kobylá nad Vidnavkou. V katastrálním území Hukovic u Velké Kraši se Vidnavka stáčí prudce na východ a dále protéká obcí Velká Kraš a městem Vidnava. Řeka dále překračuje státní hranici a na území Polska se vlévá do řeky Luže. Vidnavka je recipientem řady vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou Černý potok, Skorošický potok, Stříbrný potok, Ztracený potok, Vápenský potok a Obloučník.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Skorošice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Petrovický potok, Skorošický potok, Stříbrný potok a Vidnavka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platným SPA pro území obce Skorošice:
  • Hlásný profil kat. C - Skorošice (Skorošický potok) nachází na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Jedná se o automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat, ve správě obce Skorošice. » 
  • Hlásný profil kat. B - Vidnava (Vidnavka) - nachází se v západní části města Vidnava na levém břehu od hřbitova, pod mostem silnice č. 457, ve správě ČHMÚ. » 
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
  • Hlásný profil kat. C - Vápenná (Vidnavka) - nachází se v obci Vápenná nad obecním úřadem. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Skorošice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.