Charakteristika zájmového území

Obec Snovídky leží na úpatí Chřibů cca 11 km severně od města Kyjov v Jihomoravském kraji. Obcí s rozšířenou působností je město Bučovice. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 348 obyvatel. 

Využití pozemků v obci Snovídky (dle ČSÚ k 1.1.2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 175.3 ha 16.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 12 ha 1.1 %
Sady 3.7 ha 0.4 %
Trvalé travní porosty 39.6 ha 3.8 %
Lesní půda 771 ha 73.1 %
Vodní plochy 2.8 ha 0.3 %
Zastavěná plochy 5.9 ha 0.6 %
Ostatní plochy 44.3 ha 4.2 %
Celková výměra k.ú. 1054.7 ha 100 %

Katastrální území obce Snovídky

Geomorfologicky zájmové území spadá do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Středomoravské Karpaty. Samotné katastrální území obce Snovídky leží na pomezí dvou geomorfologických celků. Jihozápad obce spadá do celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina a okrsku Uhřické vrchoviny. Severovýchod obce pak spadá do celku Ždánický les, podcelku Dambořická vrchovina a okrsku Brankovická pahorkatina.

Brankovická pahorkatina je členitá pahorkatina tvořená převážně paleogenními sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství, v menší míře i němčického (podmenilitového) a menilitového souvrství ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů. Místy jsou překryty neogenními bazálními klastiky a vápnitými jíly s polohami nítkovických písků a štěrků kroměřížského souvrství karpatské předhlubně (karpat). Velmi časté jsou překryvy spraší a sprašových hlín. Brankovická pahorkatina, ležící v J a JV části Bučovické pahorkatiny, se rozprostírá kolem říčky Litavy. Na JV ji krátkým úsekem protíná Kyjovka.

Uhřická vrchovina je plochá vrchovina tvořená převážně paleogenními jílovci a pískovci ždánicko–hustopečského souvrství, přičemž se proměnlivě střídají ždánické pískovce (psefitická facie) a hustopečské slíny (pelitická facie). Nižší části oblasti a podsvahové polohy jsou překryty sprašemi a sprašovými hlínami. Dna údolí vyplňují písčitoštěrkovité fluviální sedimenty. Uhřická vrchovina leží v JV a SV části Dambořické vrchoviny. Reliéf je erozně–denudační s plošinami, široce zaoblenými rozvodními hřbety pobadenského zarovnaného povrchu a hlubokými údolími s příkrými svahy.

Převažujícími půdními typy jsou kambické pararendziny s výskytem hnědozemí v oblasti v okolí intravilánu obce. Obcí protéká řeka Kyjovka. Na jejím toku je severovýchodně od města Koryčany vybudována vodní nádrž Koryčany, která slouží jako rezervoár pitné vody pro město Koryčany a okolí.  

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá zájmové území obce Snovídky do teplé podoblasti T2. Bližší charakteristiky dané klimatické podoblasti jsou uvedeny v tabulce níže.

Charakteristika chladné podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 170
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50