Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Snovídky 1, 683 33 Nesovice
Tel.: 517 367 523, 733 686 376
E-mail: starosta@snovidky.cz
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Tel: 517 324 411
E-mail: posta@bucovice.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Věra Veselá
Tel: 517 324 451
E-mail: vesela@bucovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Vedoucí oddělení - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra