Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Solenice je při povodni ohrožováno zhruba 29 budov, které trvale obývá zhruba 142 obyvatel, z nichž 25 osob je starších 70 let nebo invalidních.

Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území Vltavy se na území obce nachází ČOV, čerpací stanice 1.SčV Příbram a centrální kotelna obce, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení, (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Ohrožující objekty na území obce Solenice

Objekt Ř. km Provozovatel
ČOV 142,2 Obec Solenice
Čerpací stanice – jímací objekt 142,2 1. SčV Příbram
Centrální kotelna č. p. 112 143,4 Silmet

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Solenice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Solenice u předsedy povodňové komise obce.