Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

U odtoku z VD Orlík se nachází hlásný profil kat. A., Orlík VD (Vltava), který bude využit pro včasné varování obce Solenice.

Tab. 1 Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Orlík VD, (Vltava), (kat. A) dle evidenčního listu hlásného profilu (vodočet není)

Profil Orlík VD, (Vltava)
Plocha povodí 12 106 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 83,4
N-leté průtoky (m3/s)  
 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
461 954 1200 1860 2180

 

Tab. 2 Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie A, Orlík VD, (Vltava) »

SPA
Průtok [m3/s]
Bdělost 610
Pohotovost 950
Ohrožení 1500
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V obci Smolotely se nachází na mostku přes Líšnický potok (u areálu pily) hlásný profil kat. C Smolotely. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a varovných sms, příjemcem sms zpráv je starosta obce Solenice.

Tab. 3 Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Smolotely, (Líšnický potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 80
Ohrožení 100
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na Vltavě v Českých Budějovicích, Lužnici v Bechyni a Otavě v Písku se nacházejí hlásné profily kat. A, které může obec využít pro podrobnější orientaci.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A - České Budějovice, Vltava

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 300 244
Pohotovost 370 361
Ohrožení 430 489
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A - Bechyně, Lužnice

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 240 91,3
Pohotovost 290 135
Ohrožení 330 172
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A - Písek, Otava

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 250 140
Pohotovost 320 219
Ohrožení 380 301
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.