Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Příbram.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Solenice.

Osoby na území obce Solenice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Z předchozích zkušeností s povodněmi a z výškopisu vyplývá, že hlavní přístupové silnice a cesty nejsou při Q100 (Vltava, Líšnický potok) ohroženy. Na hlavní podélné komunikaci obce Solenice dochází na dvou místech k rozlivu – který při Q100 zásadně neohrožuje přístup ani únik osob. Hlavní únikové cesty z obce jsou po silnici III/11822 směr Solenice – Větrov a na počátku povodně silnice podél Vltavy vedoucí na silnici III/0046 směr Příbram.
Pro obyvatele domů v nejnižší části obce podél Vltavy je úniková cesta: vedle č. p. 36 (Dům s pečovatelskou službou), po schodech vedle restaurace Kaskáda č. p. 41 a dále mezi č. p. 51 a 52 k evakuačnímu místu – ZŠ Solenice. »
zneprůjezdnění stanoví objízdnou nebo evakuační trasu předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen PK. »

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.