Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán obce Solenice, účastní se jí vybraní členové povodňové komise a zástupce Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy ČR, s. p. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

 • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toku Vltavy, a dalších vybraných vodních toků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje:

 • prohlídku vodního toku Vltavy v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů
 • prohlídku ostatních vodních toků v intravilánu obce (Líšnický potok) i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků
 • kontrolu udržovaného a čistého koryta Líšnického potoka, vylučujícího možnost ucpání profilu mostků splaveninami či vytvoření jiných přírodních překážek z padlých stromů apod.
 • kontrolu úpravny vody Solenice
 • kontrolu kotelny
 • kontrolu ČOV Solenice
 • prohlídku čerpací stanice 1. SčV za účasti provozovatele

Výsledek povodňové prohlídky:

 • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)
 • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně).
 • Možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím.
 • Přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.